ข่าวอัพเดทรายวัน

บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน

เมื่อเวลา 06.45 น. วันที่ 30 ธันวาคม 2565 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำไปสู่การปฏิบัติ ปลูกผักสวนครัว เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้แนวคิด “จะพัฒนาใครเขา ต้องพัฒนาตัวเราก่อน”

เพื่อสานพลังในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และยา ไปสู่ทุกครัวเรือน ให้เกิดคลังอาหาร ชุมชนท้องถิ่นสามารถจัดการตนเองในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย สร้างรายได้ระยะสั้น ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เพื่อให้เกิดกิจกรรมเกื้อกูลในชุมชน เกิดชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย มีถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อให้มีผักอินทรีย์บริโภค และล้อมรั้ว ล้อมรัก ด้วยผักสวนครัว เพื่อให้กิจกรรมปลูกผักสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว