ข่าวอัพเดทรายวัน

นครพนม ร่วมประชุมออนไลน์ กับ คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา หารือการปฏิบัติตาม พรก.การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ 2565

วันที่ 10 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุมพระธาตุนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่บริหารแผนงานโครงการจังหวัดกลุ่มจังหวัด ร่วมประชุมหารือ กับคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา และหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประสานสร้างการรับรู้และเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ที่ปรับปรุงใหม่ เกี่ยวกับการกำหนดกลไก ขั้นตอน การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน แนวทางปฏิบัติในการแจ้งหน่วยงานให้รับทราบและถือปฏิบัติในการให้ความร่วมมือ สนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แนวทางที่กำหนดให้จังหวัด กลุ่มจังหวัดสามารถจัดทำแผนพัฒนาและขอรับการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติได้ครบทุกยุทธศาสตร์ แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการในปี 2567 ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน และแนวทางการปฏิบัติราชการประจำปี 2566 ของส่วนราชการ

โดยในโอกาสนี้จังหวัดนครพนมยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้ความสำคัญเรื่องศักยภาพและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยโครงการมีความเชื่อมโยงในลักษณะห่วงโซ่คุณค่าภายใต้นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นพลังงานทางสังคมและประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ โดยมีทิศทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดร่วมกัน คือ เกษตรปลอดภัย ขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน และเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว มีผลิตภัณฑ์มวลรวมและรายได้ของประชาชนที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวชี้วัด มีการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนและประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการนำแผนงานโครงการ ตามแผนพัฒนาจังหวัดไปสู่การจัดทำแผนและขอรับการจัดสรรงบประมาณของแต่ละหน่วยงานต้นสังกัด รวมถึงได้เสนอปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดทำคำขอประจำปี ซึ่งในปี 2565 และ 2566 จังหวัดนครพนมได้รับการจัดสรรงบประมาณ 4 โครงการ คือ โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ โครงการพัฒนาด้านการเกษตรและโครงการพัฒนาด้านสังคม ส่วนอีก 2 โครงการ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ คือโครงการรักษาความมั่นคงเเละความสงบ และโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงทำให้ไม่สามารถใช้เงินเหลือจ่ายในการดำเนินโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.ค. แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณได้

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 11/01/2023 14:59 น. by เสียงภูพานออนไลน์