ข่าวอัพเดทรายวัน

อบจ.อำนาจเจริญ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2566

วันที่14 ม.ค.2566 นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล นายก อบจ.อำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายวิชัย แสวงสุข ประธานสภา อบจ.อำนาจเจริญ นายสิทธิกร วันทนียกุล รองประธานสภา อบจ.อำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2566 โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

และร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ณ สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังของชาติได้แสดงออกซึ่งความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และส่งเสริมความรู้ความสามารถ ความมีวินัย พร้อมทั้งสนับสนุนให้เห็นความสำคัญของตนเองและหมู่คณะพร้อมที่จะทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติสืบต่อไป

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 15/01/2023 08:34 น. by เสียงภูพานออนไลน์