ข่าวอัพเดทรายวัน

จิตอาสานครพนม ร่วมทำความสะอาดพัฒนาพื้นที่สถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566

วันที่ 17 มกราคม 2566 ที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู อาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง และประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาด ปรับแต่งภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครพนม เพื่อให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่น ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน

โดยพระองค์ทรงรวบรวมแคว้นต่าง ๆ เข้าด้วยกันจนกลายเป็นราชอาณาจักรไทยที่กว้างใหญ่ไพศาล ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นมาให้ชาติไทยได้มีมรดกอันล้ำค่า ที่ทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์และความสละสลวย ที่ก่อให้เกิดการสะสมองค์ความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และวิชาการต่าง ๆ สืบทอดกันมา โดยในรัชสมัยของพระองค์เป็นช่วงที่กรุงสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด ด้วยตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมที่สามารถค้าขายติดต่อกับบ้านเมืองต่าง ๆ ได้โดยรอบ ทั้งยังยอมเป็นเมืองผ่านทางการค้าที่อนุญาตให้พ่อค้าเอาสินค้าไปค้าขายได้โดยไม่เก็บภาษี จึงเกิดการค้าขายเป็นจำนวนมาก และด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในด้านต่าง ๆ ปวงชนชาวไทยจึงได้พร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญา “มหาราช” แด่พระองค์ท่านเป็นองค์แรกของชาติไทย และได้มีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ไว้สักการะ ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 สำนักงานสภาจังหวัดสุโขทัย ได้มีหนังสือเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ขอให้มีการกำหนดวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชขึ้น โดยถือเอาวันที่ 17 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธีและทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ต่อมาได้มีการพิจารณาทบทวนเรื่องการกำหนดวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความถูกต้องตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทางคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติจึงได้เสนอความคิดเห็นว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2376 จึงได้เสนอให้คณะรัฐมนตรี ลงมติอนุมัติการกำหนดวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ โดยให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 17/01/2023 21:02 น. by เสียงภูพานออนไลน์