ข่าวอัพเดทรายวัน

ผวจ.นครพนม มอบนโยบายให้แก่พื้นที่ อ.นาแก

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 10:00 น. ที่ณ หอประชุมอำเภอนาแก ที่ทำการปกครองอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนแนวนโยบายการภารกิจสำคัญของรัฐบาล กระทรวง กรม ต่างๆ ภายใต้ 4 แนวทางหลัก คือ หน้าบ้าน น่ามอง นครพนมน่าอยู่ ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การทำงาน ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งเน้นการบูรณาการ 7 ภาคีเครือข่าย ร่วมกันบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนชาวจังหวัดนครพนม พร้อมนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการสำคัญ เช่น โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง /โครงการขยะเปียก/โครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน อุปสรรค ปัญหา ผลักดันให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ ได้แจ้งต่อที่ประชุม ให้ทุกหน่วยงาน และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านตำบล ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเพลงรำวงมหาดไทย ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกัน และให้มีการดำเนินการสำรวจ จำนวนประชาชนผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส และมีความต้องการปรับปรุงระบบห้องสุขา ให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย กับผู้สูงอายุ

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 17/01/2023 21:17 น. by เสียงภูพานออนไลน์