ข่าวอัพเดทรายวัน

ทหารกองผสม มทบ. 210 กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 ที่บริเวณค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พลตรี สถาพร บุญชู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 เป็นประธานนำกำลังพลทหารกองผสมมณฑลทหารบกที่ 210 และ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2566 โดยมีนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม คณะหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 210 และญาติกำลังพลร่วมเป็นเกียรติในงาน

โดยก่อนที่จะมีการประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน หมู่ธงได้เชิญธงชัยเฉลิมพลเข้าประจำจุดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเหล่าทหารกล้าที่ได้สละชีพเพื่อปกป้องประเทศชาติให้คงอยู่สืบมาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นประธานนำกล่าวปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล มีใจความว่า ข้าพเจ้าจักยอมตาย เพื่ออิสรภาพและความสงบสุขแห่งประเทศชาติ จักอยู่ในศีลธรรมของศาสนา จักเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ แห่งพระมหากษัตริย์เจ้า จักรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จักเชื่อถือผู้บังคับบัญชาและจะปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด จะไม่แพร่งพรายความลับของทางราชการทหารเป็นอันขาด ตามด้วยประธานในพิธีอ่านโอวาทผู้บัญชาการทหารสูงสุด และนำกล่าวสดุดีวันกองทัพไทย ก่อนที่หมู่ธงจะเชิญธงชัยเฉลิมพลเข้าประจำที่และนำขบวนสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความเข้มแข็ง ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยและความพร้อมเพรียงของเหล่าทหารกองผสม และเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงดำรงพระราชสถานะเป็นองค์จอมทัพไทย

ทั้งนี้ วันกองทัพไทย เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย ด้วยเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงแสดงพระปรีชาสามารถกระทำสงคราม แม้ขณะนั้นพระองค์จะตกอยู่ในวงล้อมของข้าศึกและอยู่ในสภาวะเสียเปรียบ แต่พระองค์ก็มีพระสติมั่นไม่หวั่นไหว ทรงมีพระปฏิภาณว่องไว ทำยุทธหัตถีจนมีชัยต่อพระมหาอุปราชาอย่างสมพระเกียรติ ยังมาซึ่งความเป็นอธิปไตยของผืนแผ่นดินไทย และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ คณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 18 มกราคมของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 19/01/2023 16:10 น. by เสียงภูพานออนไลน์