ข่าวอัพเดทรายวัน

ยโสธรรณรงค์ไถกลบแทนเผาบรรเทามลพิษพิชิตหมอกควัน

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธรจัดงานไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมที่ไม่เผาฟางและตอซังพืชช่วยให้คุณสมบัติของดินดีไม่ถูกทำลาย เพิ่มอินทรียวัตถุในดินและสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ช่วยลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง และลดผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อน

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น.ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ”ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน” โดยสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมที่ไม่เผาฟางและตอซังพืชช่วยให้คุณสมบัติของดินดีไม่ถูกทำลาย เพิ่มอินทรียวัตถุในดินและสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ช่วยลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง และลดผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมร่วมหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด สาธิตการไถกลบตอซังพืช และมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่ไปร่วมงาน

นายคมกริช จินดามณี กล่าวว่า ประเทศไทยประสบปัญหามลพิษทางอากาศซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากการเผาวัสดุทางการเกษตรและพื้นที่ป่าไม้ เพื่อเตรียมแปลงปลูกพืชในฤดูถัดไป การที่เกษตรกรเลือกใช้วิธีการกำจัดเศษวัสดุโดยวิธีการเผา เนื่องจากเกษตรกรไม่มีทุนเพิ่มเพื่อกำจัดเศษวัสดุในวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเผาเศษวัสดุเป็นการสร้างมลพิษทางอากาศนำไปสู่ภาวะโลกร้อน พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม สูญเสียอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดิน ทำลายโครงสร้างดินที่เหมาะสม และทำลายห่วงโซ่อาหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ตามยุทธศาสตร์ด้านการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้บรรลุตามเป้าหมายที่ประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์ไว้ในเวทีโลก และเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมายการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2608 – 2613 โดยการไถกลบตอซังพืชแทนการเผา ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาวัสดุทางการเกษตร กรมพัฒนาที่ดินมีภารกิจในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดิน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมให้เกษตรกรลด ละ เลิก การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร จึงได้จัดงาน “ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน” ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อช่วยในการปรับปรุงบำรุงดินและลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยให้จังหวัดที่มีเป้าหมายดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตการไถกลบตอซังพืช มุ่งเน้นให้ผู้นำชุมชนและเกษตรกรในท้องถิ่นได้รับรู้และตระหนักถึงการทำเกษตรกรรมที่ไม่เผาฟางและตอซังพืชไม่ทำลายโครงสร้างดิน จุลินทรีย์ดิน เกิดความสมดุลของระบบนิเวศดิน และช่วยลดเขม่าควันฝุ่นละออง ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนในนามของจังหวัดยโสธร ขอยืนยันเจตนารมณ์ที่จะทำตามยุทธศาสตร์ด้านการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายที่ประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์ไว้ในเวทีโลก และเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมายการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2608 – 2613 ให้ได้

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 24/01/2023 21:23 น. by เสียงภูพานออนไลน์