ข่าวอัพเดทรายวัน

มุกดาหาร ปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ ยุทธการเปิดฟ้าเมืองมุก

จังหวัดมุกดาหาร ปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ ” ยุทธการเปิดฟ้าเมืองมุก “ ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร, ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี, รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร, ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4, ปลัดจังหวัดมุกดาหาร, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร, หัวหน้าส่วนราชการ,นายอำเภอ ร่วมในพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ ” ยุทธการเปิดฟ้าเมืองมุก ” ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า เนื่องจากวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดปฏิบัติการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 พฤศจิกายน 2565-31 มกราคม 2566) และได้มอบนโยบายว่า ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และเป็น 1 ใน 12 นโยบายสำคัญของรัฐบาล เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหา ยาเสพติดฯ ระยะเร่งด่วน 3 เดือน เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ด้านการป้องกัน ให้กระทรวงศึกษาธิการ สร้างภูมิคุ้มกันด้วยความรู้และหลักคิดที่ถูกต้องให้กับเยาวชน สร้างกลไกเฝ้าระวังยาเสพติด เพื่อป้องกันสถานศึกษาให้เป็น “พื้นที่สีขาว” พื้นที่ปลอดภัยอยู่เสมอ และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว และสนับสนุนการบำบัดรักษาโดยชุมชน

ด้านการสกัดกั้น ให้กองทัพ เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าและส่งออกยาเสพติด ตามแนวบริเวณชายแดน ด้านการปราบปราม ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการเชิงรุก ในการปราบปรามจับกุมผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ และจัดส่งข้อมูลให้สำนักงาน ป.ป.ส. ขยายผลไปสู่การทำลายเครือข่ายจับกุมนายทุน และผู้เกี่ยวข้อง

ด้านการยึดอายึดทรัพย์สิน ให้สำนักงาน ป.ป.ส. บูรณาการอย่างใกล้ชิดกับ สำนักงาน ปปง. และกรมสรรพากร ในการขยายผลยึดทรัพย์สินผู้ค้ายาเสพติด ที่นำเงินจากยาเสพติดไปฟอกเงิน และให้หน่วยงานศาลและอัยการ เร่งรัดกระบวนการทาง คดียาเสพติดให้มีความรวดเร็วขึ้น

ด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟู ให้กระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดจัดทำกฎหมายลำดับรอง หรืออนุบัญญัติ กฎกระทรวงระเบียบประกาศต่าง ๆ สำหรับใช้ในการบำบัดรักษา คัดกรองผู้เสพผู้ติดยาเสพติด แล้วนำเข้าสู่กระบวนการอย่างเหมาะสมโดยจัดตั้งสถานที่บำบัดรักษา ทั้งโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาล ประจำตำบล (รพ.สต. )โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง หรือมีอาการทางจิต ที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ให้มีอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทำหน้าที่เป็น “คู่บัดดี้” ติดตามผู้ป่วยในชุมชน จนกว่าอาการจะหายขาด ตลอดจนสร้างระบบการบำบัดฟื้นฟู ในรูปแบบ “ชุมชนเป็นฐาน” (Community Based Treatment :CBTX) พร้อมทั้งให้กระทรวงแรงงาน ส่งเสริมให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูมีทักษะความรู้ในสาขาวิชาชีพ พร้อมจัดหาตำแหน่งงานให้มีงานทำ

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยอีกว่า สำหรับการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ให้ทำการสนับสนุนการปฏิบัติงานในทุกมิติ เช่น จัดตั้งชุดปฏิบัติการตำบล ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน จัดให้มีการลงทะเบียนในระบบ พร้อมทั้งสอดส่องป้องกันเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในแหล่งมั่วสุม เปิดช่องทางสื่อสารเพิ่มเติมจาก “สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567” สำหรับรับแจ้งเบาะแส ร้องเรียน ขอรับความช่วยเหลือ รวมทั้งจัดตั้ง “ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม” ให้ครบทุกจังหวัด และสร้างกลไกต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการบำบัดมีงานทำ

นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จากข้อมูลผลการดำเนินงานปราบปรามยาเสพติด ของตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารปีงบประมาณ พ.ศ .2565 มีผลการจับกุมยาบ้า 10,055,901 เม็ด กัญชา 4,112 กิโลกรัม ไอซ์ 21,.72 กิโลกรัม และเคตามีน 69 กิโลกรัม และในห้วงจากเดือนตุลาคม 2565 มาจนถึงปัจจุบัน มีผลการจับกุมยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ดังตัวอย่างการจับกุมยาไอซ์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา จับกุมยาไอซ์ได้จำนวน 31 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท

ทั้งนี้จังหวัดมุกดาหารเป็นเมืองที่น่าอยู่ เมืองแห่งความสุข ปราศจากยาเสพติดอย่างแท้จริง เราต้องช่วยกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น จริงจัง และต่อเนื่อง ตามแผนยุทธการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดกำลังความสามารถ เพื่อเปิดฟ้าเมืองมุกดาหารให้ขาวสะอาด สว่างไสวไร้ยาเสพติด ไว้เป็นสมบัติให้ลูกหลานชาวเมืองมุกดาหาร ภายใต้ปฏิบัติการ ” เปิดฟ้าเมืองมุก “

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 31/01/2023 20:09 น. by เสียงภูพานออนไลน์