ข่าวอัพเดทรายวัน

นครพนม ติดตามการผลิตลิ้นจี่ นพ.1 วางแผนลดค่าใช้จ่ายให้เกษตรกร

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการลงพื้นที่มอบนโยบายให้หน่วยงานในพื้นที่ ทำให้ได้ทราบว่าในช่วงนี้ใกล้ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตลิ้นจี้ นพ.1 ซึ่งเป็นสินค้า GI ที่ได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วไป ด้วยมีความอร่อย รสหวานอมเปรี้ยว ไม่ฝาด เนื้อหนา โดยปกติเกษตรกรจะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงปลายเดือนมีนาคม – เมษายนของทุกปี ดังนั้นจึงได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมและตรวจติดตามการผลิตของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผู้ปลูกลิ้นจี่ นพ.1 ที่บ้านนาโดน ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ทำให้ได้ทราบว่าขณะนี้อยู่ลิ้นจี่ นพ.1 ของเกษตรกรกำลังอยู่ระหว่างการออกช่อดอก ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตออกจำหน่ายใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา จึงได้มอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปดำเนินการวางแผนการจำหน่ายช่วยเกษตรกรล่วงหน้า

ขณะเดียวกันก็ทำให้ได้ทราบถึงความต้องการของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ที่มีความต้องการโรงปุ๋ยสั่งตัด เพื่อใช้ในการผสมปุ๋ยไว้ใช้กับแปลงเกษตรของแต่ละคน ซึ่งมองแล้วว่าได้ประโยชน์ทุกฝ่าย ทั้งเกษตรกรทั่วไปและกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผู้ปลูกลิ้นจี่ นพ.1 เพราะถ้ามีโรงปุ๋ยเองก็จะทำให้ทุกคนประหยัดรายจ่ายในการที่ต้องไปซื้อปุ๋ยตามร้านค้าที่ราคาในแต่ละปีไม่คงที่ ทั้งยังสามารถสั่งทำปุ๋ยตามความต้องการของดินในพื้นที่ได้ นั่นหมายถึงพืชที่เกษตรกรปลูกจะได้รับธาตุอาหารที่ตรงกับความต้องการ ทำให้มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงนำมาซึ่งรายได้ของทุกคน ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า ดำเนินการสำรวจและเขียนแผนงานโครงการขึ้นมาเพื่อขอรับการสนับสนุน โดยเบื้องต้นจากการสอบถามมีสถานที่ท้ายหมู่บ้านสามารถดำเนินการสร้างโรงเรือนได้ แต่ระบบไฟฟ้ามีเพียง 1 เฟส จึงได้มีการประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม มาสำรวจเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้

นอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยและสอบถามถึงวิธีการปฏิบัติ ในการทำการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ ทำให้ได้ทราบว่าเกษตรกรคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ปลูกลิ้นจี่ นพ.1 ก็มีการปลูกพืชชนิดอื่น เช่น ยางพาราที่มีพ่อค้ามารับซื้อยางก้นถ้วยถึงที่ การทำนาปรัง การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ตรวจสภาพดินและมีการปรับปรุงบำรุงดิน ดังนั้นในส่วนนี้จึงได้ให้คณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้อธิบายถึงความสำคัญในการทำตรงนี้ ทำให้เกษตรกรได้เล็งเห็นความสำคัญและพร้อมปรับเปลี่ยนวิถีการทำการเกษตรจากเดิม โดยหลังจากนี้จะมีการส่งเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้เชิงลึกพร้อมกับการเก็บตัวอย่างดินไปตรวจวัดก่อน เพื่อหาแร่ธาตุ ก่อนที่จะมีการช่วยในการแนะวิธีปรับปรุงบำรุงดินก่อนทำการเพราะปลูกอีกครั้ง พร้อมกับการเสนอโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาที่ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ ซึ่งตรงนี้จะมีการการันตีในเรื่องราคาให้กับเกษตรกรตลอดฤดูการผลิต เพียงต้องหมั่นดูแลแปลงเกษตรและทำตามขั้นตอนที่มูลนิธิกำหนด เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการทำการเกษตร