ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์ ผนึกกำลัง อปท. ป้องกันเด็กจมน้ำสร้างชุมชนต้นแบบปลอดเด็กจมน้ำรับรางวัลจังหวัดดีเด่น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จับมือผนึกกำลังป้องกันเด็กจมน้ำสร้างชุมชนต้นแบบปลอดเด็กจมน้ำ คว้ารางวัลประเภทองค์กรสนับสนุนทีมผู้ก่อการดี Merit Maker ระดับจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2565 พร้อมเข้าร่วมเวทีสัมมนาป้องกันการจมน้ำประเทศไทยสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ที่ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นพ.พรพัฒน์ ภูนากลม รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วม เวทีสัมมนาป้องกันการจมน้ำประเทศไทย สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และพิธีมอบรางวัล ให้แก่ทีมผู้ก่อนการดีระดับประเทศ ประจำปี 2565

โดย นพ.พรพัฒน์ ภูนากลม รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ เป็นตัวแทน สำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ เข้ารับโล่รางวัลประเภทองค์กรสนับสนุนทีมผู้ก่อการดี Merit Maker ระดับจังหวัดดีเด่น และ อบต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ รางวัลชนะเลิศระดับทอง ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำระดับประเทศปี 2565 จาก นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค

ทั้งนี้ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดการป้องกันการจมน้ำ อยู่ภายใต้เป้าหมายประชาชนมีสุขภาพดี ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ ซึ่งเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่เกิน 2.5 ต่อประชากรแสนคนในปี 2569 โดยกรมควบคุมโรคได้ดำเนินงานป้องกันการจมน้ำผ่านกลยุทธ์การสร้างทีมเครือข่าย “ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ป้องกันการจมน้ำ”ทำให้การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำอน่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกมาตรการ ทั้งปัจจัยเสี่ยงด้านบุคคลและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดำเนินการใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบสหสาขาและใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์
ภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรมากความสามารถ ได้แก่ พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภาไทย นพ.อภิชาต วรชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวของ ขับเคลื่อนการทำงานป้องกันการจมน้ำประเทศไทย อีกทั้งภายในงาน ยังมีการจัดนิทรรศการโดยทีมผู้ก่อนการดี รางวัลระดับประเทศปี 2565 โดยการช่วยเหลือสำคัญอีกด้วย