ข่าวอัพเดทรายวัน

ชัยภูมิ สอบโอเน็ต ม.3 ชัยภูมิฉลุย !! หวังผลสัมฤทธิ์สูงกว่าปีที่ผ่านมา

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (12กุมภาพันธ์ 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน โดยที่จังหวัดชัยภูมิ ได้แต่งตั้ง ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้ดำเนินการทดสอบให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปั้ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ประกอบด้วย 4 รายวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ (เวลา 08.30-10.00 น.) วิชาภาษาไทย (เวลา 10.30—12.00 น.) วิชาวิทยาศาสตร์ (เวลา 13.00 – 14.30 น.) และวิชาภาษาอังกฤษ (เวลา 15.00 – 16.30 น.)

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน นำผลการทดสอบไปใช้ในการกำหนดนโยบายการศึกษาชาติ และอื่นๆ
ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ เผยว่า ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้อง และได้ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคณะ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ตามระเบียบว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 และคู่มือที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ที่จัดส่งให้ศูนย์สอบฯ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ โปร่งใสและมีประสิทธิภาพในทุกสนามสอบทั้งหมด 14 สนามสอบแต่ละอำเภอ จำนวนห้องสอบ 163 ห้อง จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบ 4,693 คน

ซึ่งบรรยากาศ โดยรวมของแต่ละสนามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูผู้คุมสอบ และนักเรียนผู้เข้าสอบแต่ละสนามให้ความร่วมมือและให้ความสำคัญถึงการทดสอบในครั้งนี้ เป็นไปด้วยดี