ข่าวอัพเดทรายวัน

เลยจัดอบรม อสม.4.0 Smart อสม.ในวัน อสม.พัฒนาศักยภาพ

ที่ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ.เมืองเลย จ.เลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม.4.0 Smart อสม. และงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดเลย มีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้ร่วมงาน

นายชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

จังหวัดเลย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ได้เห็นความสำคัญของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่ปฏิบัติงานในชุมชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมาโดยตลอด จนเป็นที่ยอมรับขององค์การอนามัยโลกและทุกประเทศทั่วโลก จากผลงานที่โดดเด่น ในการเป็นทัพหน้าในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 22019 ทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากภาวะวิกฤตนี้

เนื่องในงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดเลย จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการอบรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม.4.0 Smart อสม. และงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดเลย ประจำปีพุทธศักราช 2566 ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ และยกระดับ อสม.เป็นหมอประจำบ้าน ให้ดูแลสุขภาพคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สมาร์ท อสม. ในการจัดการสุขภาพชุมชน อีกทั้ง เพื่อเป็นการ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

กิจกรรมอบรม การสอนวิธีการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 9 ด้าน เพื่อให้ อสม. มีทักษะและสามารถตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุให้กับประชาชนในพื้นที่ มีการบรรยายการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สมาร์ท อสม. เพื่อการจัดการสุขภาพชุมชน การดูแลสุขภาพตนเองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตลอดจนกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน เพื่อเป็นการฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกอำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 400 คน

นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่า เคยร่วมงานกับ อสม. มา ตระหนักดีถึงความเสียสละของท่านทั้งหลาย ที่ได้อุทิศตน ร่วมมือ ร่วมใจกัน ปฏิบัติงาน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยสม่ำเสมอตลอดมา มีความชื่นชมและยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่ง เมื่อคณะรัฐมนตรี มีมติให้ วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ”

และกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะพัฒนา ความเป็นอยู่ของประชาชน ด้านสุขภาพอนามัย อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะก่อให้เกิด การพัฒนาในด้านอื่นๆต่อไป และงานวันนี้ ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการทำงานของท่านทั้งหลายที่ได้เสียสละเวลา กำลังกาย กำลังใจ ด้วยดีเสมอมา นับเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ก็ยังคงต้องอาศัยท่านทั้งหลาย เพื่อเป็นกำลังสำคัญต่อไป ในการที่จะทำให้ประชาชนในหมู่บ้านของท่าน เกิดความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง และปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี แก่ตนเอง ครอบครัว ตลอดถึงชุมชนโดยส่วนรวม เพื่อเป้าหมายการบรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป