ข่าวอัพเดทรายวัน

มหาสารคาม โครงการแก้จน แบบบูรณาการพื่อขจัดความยากจนพัฒนาคนอย่างยั่งยืน

ที่ หมู่ 4 วัดโพธาราม บ้านหนองบัวคู ต.หนองไผ่ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม นายอัษฎา วนาทรัพย์ดำรง ผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อช่วยเหลือครอบครัวยากจนเป้าหมาย ณ วัดโพธาราม บ้านหนองบัวคู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายสัมฤทธิ์ หน่อแก้ว นายอำเภอนาดูน เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

ทั่งนี้ ได้นำปัจจัยไทยทานที่พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญในครั้งนั้ ไปมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสตามครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 10 ครัวเรือน ได้แก่ นางสุนทร ประภูชะกัง นายสุดใจ พิมพ์ชาต บ้านเห็ดไค หมู่ 3 ตำบลดงยาง นายเพ็ญศรี โสภักดี บ้านหนองบัวคู หมู่ 4 ตำบลหนองไผ่ นายณรงค์ เอ้นเคน บ้านหัวฝาย หมู่ 2 ตำบลดงยาง นายสมัย มิดวัตร บ้านเมืองหงส์ หมู่ 11 ตำบลดงยาง นางบัวลอง ชุ่มเย็น บ้านโกทา หมู่ 2 ตำบลพระธาตุ นางสอน แสงบุตร บ้านปอพาน หมู่ 6 ตำบลพระธาตุ นางสุกัญญา ปักกาโล บ้านหนองพอก หมู่ 7 ตำบลดงบัง และนางหนูไกล นิลหา บ้านดงบัง หมู่ 8 ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม