ข่าวอัพเดทรายวัน

นครพนม จัดอบรมช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติด

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. ที่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดนครพนม กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครพนม ที่ 1 (อาคารวิวัฒน์พลเมือง) นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและมอบให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน รวม 100 คน โดยให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมกลับตัวเป็นคนดี ไม่กลับไปยุ่งกับยาเสพติดอีก และพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัด ประเทศต่อไป

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม(ศอ.ปส.จ.นพ.)โดยศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดนครพนม ได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อผู้เสพติดจะได้รับการช่วยเหลือตามหลัก “ผู้เสพคือผู้ป่วย” ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา และป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายเสริมสร้างความแข็งแรงของจิตใจ และการปรับเปลี่ยนทัศนคติสร้างเข้าใจ พร้อมต่อยอดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการสร้างงานสร้างอาชีพ โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 8 – 22 มีนาคม 2566 จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 50 คน รวม 150 คน รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดนครพนม กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครพนม ที่ 1 (อาคารวิวัฒน์พลเมือง รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดนครพนม สาขาอำเภอโพนสวรรค์ อาคารที่ดินอำเภอหลังเก่า รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดนครพนม สาขาอำเภอเมืองนครพนม กองร้อย อส.อ.เมืองนครพนม

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 22/03/2023 13:33 น. by เสียงภูพานออนไลน์