ข่าวอัพเดทรายวัน

พช.นครพนม ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หนุนการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลมหาชัย

ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บ้านทันสมัย หมู่ที่ 7 ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายหาญ ศรีหาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่บ้านทันสมัย หมู่ที่ 7 ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 ในการจัดฝึกอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจน ให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพ สามารถรวมกลุ่มสร้างรายได้ ลดรายจ่าย และมีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน โดยได้ประชุมร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการตำบลมหาชัย คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลมหาชัย เพื่อชี้แจงแนวทางการการดำเนินโครงการฯ และวางแผนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งได้จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และทดสอบระบบอินเทอร์เน็ต ให้มีความพร้อมในการอบรมให้ความรู้ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ซึ่งกำหนดจัดฝึกอาชีพดังกล่าว ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บ้านทันสมัย หมู่ที่ 7 ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรมการพัฒนาชุมชน มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนครัวเรือนเป้าหมาย โดยการบูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนที่เป็นครัวเรือนเป้าหมายได้มีโอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรม เกิดทักษะอาชีพระยะสั้น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ คนยากจน จากข้อมูล TPMAP/ข้อมูล จปฐ. ฯลฯ นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก มอบหมายให้นางสาวมณฑิรา ดวงดีแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลมหาชัย ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูลการดำเนินงานของตำบลฯ

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 26/03/2023 10:51 น. by เสียงภูพานออนไลน์