“ศักดิ์สยาม” เปิดกิจกรรมร่วมใจ CHECKคน CHECKรถ CHECKความพร้อมก่อนออกเดินทาง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดกิจกรรมบูรณาการด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 “ร่วมใจ CHECKคน CHECKรถ CHECKความพร้อม ก่อนออกเดินทาง”

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมบูรณาการด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 “ร่วมใจ CHECKคน CHECKรถ CHECKความพร้อม ก่อนออกเดินทาง” พร้อมด้วย นายสุชาติ โชคชัยวัฒนา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงฯ และนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงฯ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกให้การต้อนรับ ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)

ขบ. กระทรวงคมนาคม บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บริษัท ขนส่ง จำกัด และสภาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของ ขบ. ดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจัดกิจกรรมการบรูณาการด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 “ร่วมใจ CHECKคน CHECKรถ CHECKความพร้อม ก่อนออกเดินทาง” เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางด้วยรถส่วนบุคคล สามารถนำรถมาตรวจความพร้อมก่อนการเดินทางในช่วงปีใหม่ โดยภาคีเครือข่ายความปลอดภัยจะให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2562 ภายใต้กิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ก่อนเดินทาง จำนวน 20 รายการ โดยไม่คิดค่าบริการ อาทิ การตรวจระบบเบรก สภาพยาง อุปกรณ์ปิดน้ำฝน ระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง ท่อยาง หม้อน้ำและรอยรั่ว การทำงานของไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณต่าง ๆ ณ สถานบริการที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” รวมกว่า 31 องค์กร จุดให้บริการกว่า 2,300 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ ในช่วง 7 วัน ของเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 จะตั้งจุดบูรณาการร่วมระหว่าง ขบ. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการ “อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน” ให้บริการระหว่างการเดินทาง โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยสนับสนุนงบประมาณให้ตั้งจุดบูรณาการร่วมดังกล่าวทั่วประเทศ จำนวน 259 แห่ง บริเวณถนนสายหลักที่มีการจราจรหนาแน่น สถานีบริการน้ำมัน หรือจุดให้บริการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้บริการตรวจสภาพรถเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัย ให้ความช่วยเหลือผู้เดินทางกรณีฉุกเฉิน บริการรถยก (บางพื้นที่) บริการนวดผ่อนคลาย บริการผ้าเย็น น้ำดื่ม ข้อมูลเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยว รายชื่ออู่รถที่เปิดให้บริการ เป็นตัน ซึ่งให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ส่วนประชาชนที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ขบ. จะดำเนินกิจกรรม Checking Point ตรวจสอบรถและพนักงานขับรถอย่างเข้มข้นตลอดการเดินทาง เพื่อความปลอดภัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า เทศกาลปีใหม่เป็นเทศกาลแห่งความสุขที่ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนา กระทรวงคมนาคมจึงมีเป้าหมายที่จะให้ทุกคนเดินทางด้วยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ ซึ่งในแต่ละปีที่ผ่านมาสถิติอุบัติเหตุและความสูญเสียในช่วงเทศกาลปีใหม่มีสถิติสูง โดยในช่วง 7 วันอันตรายของปีที่ผ่านมา มีตัวเลขผู้เสียชีวิตถึง 417 คน เป็นสถิติที่ไม่สามารถจะยอมรับได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง กระทรวงคมนาคมจึงได้กำหนดเป็นนโยบายให้ ขบ. ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนทั้งที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล และรถโดยสารสาธารณะ เดินทางได้อย่างปลอดภัย อุ่นใจตลอดเส้นทาง ตามกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ได้กำชับให้ ขบ. เข้มงวดเรื่องการเตรียมความพร้อมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ทั้งในช่วงการส่งประชาชนเดินทางกลับบ้าน ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 และช่วงที่เดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ใน 3 มิติ ดังนี้
1. มิติ “การอำนวยความปลอดภัย” ให้ ขบ. ตรวจสอบและกวดขันผู้ขับขี่รถสาธารณะ ต้องไม่มีสารเสพติด สารกระตุ้น และแอลกอฮอล์ เน้นย้ำการพักผ่อนให้เพียงพอ กำชับการใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด ประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยและการรักษาวินัยจราจร
2. มิติ “การอำนวยความสะดวก” ให้ ขบ. ตรวจสอบและกวดขันการตั้งจุดให้บริการประชาชน เพื่อเป็นที่พักผ่อนในระหว่างเส้นทาง รวมทั้งบริการข้อมูลการเดินทาง และช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน พร้อมดูแลสถานีขนส่งผู้โดยสารให้มีความพร้อม ทั้งไฟฟ้าแสงสว่างและความสะอาด จัดเจ้าหน้าที่ขนส่งตรวจสอบการใช้บริการประชาชนของระบบ Feeder ต่าง ๆ เช่น รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถแท็กซี่ และรถโดยสารสาธารณะ ให้เข้ามารับผู้โดยสารอย่างเพียงพอ คิดค่าโดยสารตามจริงและไม่ปฏิเสธผู้โดยสาร นอกจากนี้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกหยุดเดินรถในช่วงเทศกาล เพื่อลดความแออัดของการจราจร
3. มิติ “ความมั่นคง” ขบ. ต้องตรวจสอบระบบ CCTV ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอดเทศกาล

ทั้งนี้ เป้าหมายแผนลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 กำหนดให้ “ปีใหม่นี้จะต้องมีผู้เสียชีวิตทางถนนลดลงจากค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง” โดยกระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายเพิ่มเติม “จะต้องไม่มีผู้เสียชีวิตบนรถโดยสารสาธารณะ” จึงมอบให้ ขบ. เป็นกำลังหลักของกระทรวงคมนาคมในการบังคับใช้กฎหมาย ตรวจความพร้อมผู้ขับขี่อย่างเข้มข้นในช่วงปีใหม่ และขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยครั้งนี้ นอกจากนี้ ขบ. อยู่ระหว่างเตรียมการออกประกาศกฎระเบียบเพื่อให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบการกระทำความผิดของรถโดยสารสาธารณะผ่านช่องทางของ ขบ. อาทิ www.dlt.go.th และเฟสบุ๊คของ ขบ. โดยบันทึกภาพหรือหลักฐานการกระทำผิด นำไปสู่การนำจับของเจ้าหน้าที่ และจะได้นับส่วนแบ่งจากค่าปรับ 50 % ขึ้นอยู่กับรถแต่ละประเภท คาดว่าจะออกประกาศภายในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะที่กระทำความผิดกฎจราจร จะต้องถูกตัดคะแนนและพักใช้ใบอนุญาตขับขี่รถอีกด้วย