ข่าวอัพเดทรายวัน

นครพนมพร้อมใจทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ที่วัดสว่างสุวรรณาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครพนม ประจำปี 2566 โดยมีพระมหาภูมินทร์ อนารโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสว่างสุวรรณาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

จากที่กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดพัฒนาเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ตั้งแต่วัยแรกเกิดถึง 6 ปี ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ต่อมา ในวันที่ 17 ธันวาคม 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมป์ และพระราชทานพระราชานุญาติให้ใช้ชื่อว่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี แต่ในการดำเนินงานดังกล่าวยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำเนินการ ไม่เพียงพอต่อจำนวนความจำเป็นของเด็ก และยังมีเด็กยากจน ด้อยโอกาส ที่ยังรอคอยความช่วยเหลือจากผู้มีจิตเมตตาอยู่อีกเป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของการร่วมกันจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อสมทบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยปัจจุบันของจังหวัดนครพนมมีเงินกองทุนที่มีผู้บริจาคสะสมรวม 2,072,778.26 บาท และในวันนี้มีผู้บริจาคทอดผ้าป่าสมทบเพิ่มเติมอีกเบื้องต้น 146,419 บาทรวมถึงในโอกาสนี้ก็ได้มีการมอบเงินกองทุนฯให้กับครอบครัวเด็กที่ยากจน และด้อยโอกาส จำนวน 28 ครอบครัว เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี