จังหวัดมุกดาหารเปิดงานวันดินโลก

มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2562 เพื่อยกย่องและถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระองค์แรกของโลก ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางดินเพื่อมนุษยธรรม

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 62 ที่สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2562 เพื่อยกย่องและถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระองค์แรกของโลก และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และโอกาสเดียวกันผู้บริหารสหภาพ วิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ขอพระราชทานให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็น วันดินโลก โดยมีนาย อธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 500 คน

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ตามที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 แต่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อยกย่องและถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ ถึงพระวิสัยทัศน์ และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความั่นคงทางด้านอาหาร และโอกาสเดียวกันผู้บริหารสหภาพ วิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ขอพระราชกทานให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็น วันดินโลก
ต่อมาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และที่ประชุมสมัชชา สหประชาชาติสมัยสามัญที่ 68 มีมติมือวันที่ 20 ธันวาคม 2556 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็น ” วันดินโลก ” (Wold Soi Day) โดยได้มีการบรรจุในปฏิทิน ปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา และในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศ จะจัดงานในการเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกันทุกประเทศ เพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในฐานะ ที่ทรงเป็นนักวิยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม

ด้านนายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดงานวันดินโลกมาโดยตลอด สำหรับในปี 2562 กรมพัฒนาที่ดิน ได้กำหนดจัดงาน วันดินโลก ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรในหัวข้อ Stop Soil Erosion, Save Our Future: ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน ในระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรสเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี ในส่วนของจังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานภาคีเครือข่าย เครือข่ายภาคประชาชนและภาคเอกชน ได้ร่วมจัดงานวันดินโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑-๓ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเชิดชูเกียรติยศในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมของ พระบาทสมเด็จพระรมชนการิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งเพื่อสร้างการรับรู้ และความตระหนักในความสำคัญของทรัพยกรดินให้สาธารณชนรับทราบ และช่วยกันดูแลรักษาอย่างถูกวีธี เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน

ภายในงานมีการมอบรางวัลหมอดินอาสาส่งเสริมขยายผลการปลูกหญ้าแฝกดีเด่น และบัตรดินดี แก่หมอดินอาสา ตลอดจนมีการแสดงนิทรรศการ “ ตามรอยพระราชปณิธาน ปราชญ์แห่งดิน” การจำหน่ายสินค้าตลาดนัดการเกษตร กิจกรรมสันทนาการ และชมนิทรรศการจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ