ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์จัดประชุมประชาพิจารณ์ตั้งโรงงานประเภทที่ 3

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องที่มีผลกระทบชีวิตของประชาชน กรณีบริษัท แสงไทยวู้ดชิพส์ จำกัด จะดำเนินการขออนุญาตตั้งโรงงานประเภทที่ 3 “ที่กักเก็บมันเส้น” ในพื้นที่บ้านแก่งนาขาม

ที่ศาลาวัดหนองไลวนาราม บ้านแก่งนาขาม ต.นาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นางสาวผกาสรณ์ ศรีสว่างวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาจารย์ มอบหมายให้นางกาญจนา ช่างพูด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในเรื่องที่มีผลกระทบชีวิตของประชาชน กรณีบริษัท แสงไทยวู้ดชิพส์ จำกัด จะดำเนินการขออนุญาตตั้งโรงงานประเภทที่ 3 “ที่กักเก็บมันเส้น” ในพื้นที่บ้านแก่งนาขาม พร้อมด้วยนายพีรวัฒน์ ปรีวาสนา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวนิตยา พันเสถียร นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ผู้นำชุมชน ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

นางกาญจนา ช่างพูด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลนาจารย์ โดยนายกเทศมนตรีตำบลนาจารย์ ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยสืบเนื่องจากบริษัท แสงไทยวู้ดชิพส์ จำกัด เดิมได้ขออนุญาตประกอบกิจการตั้งโรงงานไม้สับที่พื้นที่บ้านแก่งนาขาม ทั้งนี้ ได้ผ่านเวทีประชาคมชาวบ้านโดยไม่มีเสียงคัดค้านเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 โดยได้ประกอบกิจการมาด้วยดีตลอดมาถึงปัจจุบัน และจะดำเนินการขยายกิจการโดยขออนุญาตตั้งโรงงานประเภทที่ 3 “ที่กักเก็บมันเส้น” ในพื้นที่บ้านแก่งนาขาม

นางกาญจนา กล่าวต่อว่า สำหรับโรงงานประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ต้องดำเนินการขออนุญาตโดยตรงกับสำนักงานอุสาหกรรม จ.กาฬสินธุ์ ยกเว้นโรงงานประเภทที่ 3 ด้านโอนภารกิจให้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกใบอนุญาต และกำกับติดตามดูแลให้สร้างหรืออนุญาตได้หรือไม่ ภายใต้กฎหมายที่กำหนดไว้ โดยบริษัท แสงไทยวู้ดชิพส์ จำกัด จะดำเนินการขออนุญาตเปิดโรงงานประเภทที่ 3 “ที่กักเก็บมันเส้น” โดยไม่มีการตากมันเส้น จึงเป็นที่มาให้ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในวันนี้ เพื่อประกอบการขออนุญาตเปิดโรงงานและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

นางกาญจนา กล่าวอีกว่า สำหรับมีติที่ประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 105 คน ไม่คัดค้าน 97 คน คัดค้าน 3 คน ไม่ออกเสียง 5 คน และขั้นตอนต่อไปทางบริษัท แสงไทยวู้ดชิพส์ จำกัด จะไปดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้นำเสนอให้ประชาชนและจะแจ้งไปยังเทศบาลตำบลนาจารย์ ดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมให้เทศบาลตำบลนาจารย์เข้าตรวจสอบ และจะเชิญผู้นำชุมชน ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียประมาณ 15-20 คน เข้าร่วมตรวจสอบกระบวนการการดำเนินการโรงงานประเภทที่ 3 “ที่กักเก็บมันเส้น” ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเทศบาลตำบลนาจารย์จึงจะพิจารณาดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการต่อไป