ข่าวอัพเดทรายวัน

ผุดไอเดียโอ่งอุ้มน้ำกลางโคก สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กาฬสินธุ์ผุดโอ่งอุ้มน้ำกลางโคกเป็นผลที่ได้จากโครงการพัฒนาศักยภาพการส่งจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรระบบท่ออ่างเก็บน้ำคำนกชุม ตำบลหนองสอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขยายผลตามปฐมบรมราชโองการ สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่ ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมผสมผสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก้ปัญหาวิกฤต COVID-19

ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมผสมผสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “สืบสาน รักษา ต่อยอด”บ้านปลาค้าวใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.ลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์  พร้อมด้วย นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายกังวาน แสนอุดม ปลัดเทศบาลตำบลหนองสอ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองสอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเปิดน้ำจาก “โอ่งอุ้มน้ำกลางโคก” ซึ่งเป็นผลจากโครงการพัฒนาศักยภาพการส่งจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรระบบท่ออ่างเก็บน้ำคำนกชุม ต.หนองสอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ภายใต้โครงการนำร่องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ที่ได้รับงบประมาณจากมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ โดยจะมีการวาง “โอ่งอุ้มน้ำกลางโคก” ที่เป็นเสมือนบ่อพักน้ำ จำนวน 3 จุดละ 40 ใบ รวมความจุของน้ำ 60,000 ลิตร ที่สูบน้ำขึ้นมาจากอ่างเก็บน้ำคำนกชุม มาพักเก็บไว้ให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในการเกษตร เลี้ยงสัตว์ และอุปโภคบริโภค

 นอกจากนี้ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้ร่วมกันเปิด ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมผสมผสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โดยศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมผสมผสานฯ แห่งนี้ ตั้งอยู่ที่บ้านปลาค้าวใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.ลำคลอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ เป็นพื้นที่ของนายอดุลย์ อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี ที่ได้สละให้ชาวบ้าน เยาวชนและบุคคลที่สนใจมาร่วมกันศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรผสมผสาน ขณะเดียวกันที่ดินสำหรับสร้าง“โอ่งอุ้มน้ำกลางโคก”ก็ได้จากการเสียสละของชาวบ้าน ได้แก่นาย เทิดทูน บุญใหญ่ นายนรชิน อิ่มรักษา และนางพุ่มพวง ภูขันธ์ โดยน้ำจาก “โอ่งอุ้มน้ำกลางโคก” ทั้ง 3 จุด จะสามารถส่งต่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ ตำบลลำคลอง และตำบลลำปาว ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองสอ ได้รับประโยชน์ร่วมกัน

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 31/07/2020 15:57 น. by อินทรีภูพาน