ข่าวอัพเดทรายวัน

สพม. นครพนม จัดอบรม 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย สร้างเด็กไทย รอบรู้สุขภาพ เขตตรวจราชการที่ 11

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรม 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย สร้างเด็กไทย รอบรู้สุขภาพ เขตตรวจราชการที่ 11 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 เพื่อมุ่งให้ครูอนามัยมีองค์ความรู้นำไปขยายผลต่อยังนักเรียน ทำให้ทุกคนได้มีทักษะความสามารถในการเสริมสร้างสุขภาพได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ที่มีสุขภาพกายแข็งแรง มีจิตใจที่ดี ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมถึงก่อเกิดความร่วมมือกับเครือข่ายในการขับเคลื่อนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในสถานศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มีการพัฒนาและสร้างระบบการเฝ้าระวังสุขภาพและการเรียนรู้ของเด็กวัยเรียนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีนายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายพิศูทธิ์ กิติตศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารและสกลนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1, เขต 2 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม มุกดาหารและสกลนคร คณะครูอนามัยโรงเรียนในเขตตรวจราชการที่ 11 จังหวัดมุกดาหาร สกลนครและนครพนม ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า การพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 พ.ศ. 2565-2570 คือการทำให้เด็กไทยในศตวรรษนี้ เป็นเด็กที่เก่ง ดี มีทักษะ และแข็งแรง ซึ่ง 12 กระทรวงได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานเพื่อทำให้เด็กวันเรียน วัยรุ่น มีความรู้และทักษะที่ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียน มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต โดยกระทรวงศึกษาและกระทรวงสาธารณสุขได้เน้นให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ด้วยการส่งเสริมให้โรงเรียนมีพัฒนาการดำเนินงานด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความรอบรู้ด้านสุขภาพ ตลอดจนการเสริมสร้างสมรรถนะครูอนามัยโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในการบูรณาการด้านสาธารณสุข และสนับสนุนให้นักเรียนมีสุขภาพดี เติบโตสมวัยทั้งร่างกาย และสติปัญญา มีความพร้อมต่อการเรียนรู้สู่การเป็นประชากรที่มีคุณภาพ เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมสำหรับชีวิตในศตวรรษที่ที่ 21 โดยปัจจุบันเด็กที่อยู่ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอยู่ประมาณปีละ 6,000,000 กว่าคน ในจำนวนนี้ 1,000,000 คน เป็นผู้ที่อยู่ในภาวะอ้วน เตี้ย ผอม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปดูแลเด็กเหล่านี้เป็นพิเศษเพื่อให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และครูอนามัย 126 ท่าน ที่มาเข้ารับการอบรมในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานไปสู่จุดหมาย

ด้าน นายพิศูทธิ์ กิติตศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เปิดเผยว่า สำหรับการอบรมภายใต้โครงการ 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย ในครั้งนี้จะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผ่านการเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชียวชาญ 4 ฐานสุขภาพ คือ ฐานนาทีชีวิต ที่เป็นการกู้ชีพจรขั้นพื้นฐาน CPR การใช้เครื่อง AED ฐานรอบรู้สุขภาพใจห่างไกลปลอดภัยยาเสพติด ที่เป็นการดูแลสุขภาพใจด้วย School Health Hero ระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ ประเมิน 9 S Plus การประเมินภาวะซึมเศร้า PHQA การรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า สุรา ยาเสพติด และการป้องกัน ฐานคัดกรองการได้ยิน วัดสายตา ภาวะซีดและวัคซีน HPV และฐานใส่ใจตรวจเต้านม นอกจากนี้ยังจะได้เรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ในอีก 6 ทักษะ ก่อนที่จะไปขยายผลต่อยังครูอนามัยท่านอื่น ๆ ในโรงเรียน รวมถึงนักเรียนในสถานศึกษาของตนเอง คือ ทักษะสุขภาพ ทักษะชีวิต ทักษะสังคม ทักษะการจัดการสภาพแวดล้อม ทักษะเท่าทันด้านเทคโนโลยี และทักษะการจัดการงานอนามัยโรงเรียน