ข่าวอัพเดทรายวัน

อำนาจเจริญ ผอ.โครงการชลประทานมั่นใจน้ำเพียงพอในการใช้อุปโภค-บริโภค ปล่อยปลาลงแหล่งน้ำสร้างรายได้ให้เกษตรกร ประชาชนอิ่มใจ “ในน้ำมีปลาในนามีข้าว”

นานธนพงศ์ วาระโว ผอ.โครงการชลประทานอำนาจเจริญ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ต่างๆ ทั้ง 5 แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อ่างเก็บน้ำ ห้วยดงสีโท อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ และอ่างเก็บน้ำห้วยสีโทขณะนี้ถึงเรามองดูว่าจะมีปริมาณน้ำไม่มาก แต่ก็เพียงพอในการที่จะใช้ในการอุปโภค-บริโภค อย่างแน่นอน ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ที่ใช้ น้ำ จากน้ำประปา สบายใจได้ว่าเรามีแหล่งน้ำดิบ ไม่มีเป็นอ่างเก็บน้ำ[พุทธอุทยาน หรืออ่างเก็บน้ำ ห้วยดงศรีโท เก็บ กักน้ำไว้เพียงพอสำหรับในการใช้ และช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ยิ่ง การันตีได้ว่า ปริมาณน้ำที่มีอยู่ เพียงพอในการใช้ อย่างแน่นอน

ผอ.โครงการชลประทานอำนาจเจริญ กล่าวอีกว่าส่วนน้ำที่เขื่อนลำเซบาย ด้านอำเภอหัวตะพานขณะนี้ ยังมีปริมาณเพียงพอในการใช้อุปโภคบริโภคได้ อย่างสบาย ส่วนนาปรังอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยว ได้ผลดีมากในช่วงปีนี้ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและตามอำเภอต่างๆ ไม่ต้องห่วงปีนี้ น้ำมากเพียงพอกับการเพาะปลูก พืชผักสวนครัว ตลอดจน การทำการเกษตรต่างๆ และที่สำคัญ ปีนี้เราได้ขยายขุดลอก อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานให้กว้างออกไปอีก ซึ่งจะสามารถรองรับน้ำฝนที่ตกลงมา ได้มากขึ้นกว่าเดิม เพียงพอในการอุปโภคบริโภคมากยิ่งขึ้น และ การที่ขุดขยาย ให้พื้นที่รับน้ำฝน ที่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน กว้างขึ้นนี้ จะสร้างประโยชน์ ได้อย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นการกิจต่างๆจากน้ำ เพื่อส่งให้แก่เกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกข้าวนาปรัง พืชผลทางการเกษตร การเลี้ยงปลาในกระซัง ตามหมู่บ้านตามอำเภอต่างๆ มีน้ำใช้เพียงพอซึ่งก็นับว่าเป็นการสร้าง เศรษฐกิจ ให้เกษตรกร อีกหนทางหนึ่ง ซึ่งทาง โครงการชลประทานเรา จะต้องลงไปดูแล แนะนำ ให้ความช่วยเหลือตรงนี้อย่างใกล้ชิดครับ ที่สำคัญอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในแต่ละปีทางโครงการชลประทาน จะมีการปล่อยพันธุ์ปลา ลงในอ่างเก็บน้ำ ต่างๆเหล่านี้เป็นจำนวนมหาศาล ซึ่งก็สามารถทำให้ประชาชนสามารถลงจับสัตว์น้ำเกล่านี้ นำมาประกอบเป็นอาหารหรือ นำไปจำหน่ายตามท้องตลาดสร้างรายได้ ให้กับเกษตรกรหรือประชาชน ที่มีความถนัดทางด้านหาปลา หาปูได้อีกด้วย นับว่าเป็นการสร้างรายได้ ให้กับประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ อีกหนทางหนึ่ง”ในน้ำมีปบา ในนามีข้าว”แผ่นดินของเราอุดมสมบูรณ์”

นายธนพงศ์ กล่าวอีกว่า จังหวัดอำนาจเจริญ มีพื้นที่ทั้งหมด 1,975,780 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ การเกษตร ทั้งจังหวัด 1,400 ล้านไร่ คิดเป็น 70.86% เป็นพื้นที่ เกษตร ที่พัฒนา ด้วยชลประทานแล้ว 284,992 ไร่ คิดเป็น 20.36% ของพื้นที่การเกษตร โดยอยู่ในเขตชลประทาน 48,521 ไร่ และถ่ายโอนภารกิจให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ดูแล 236,471 ไร่ มีสถานี สูบน้ำด้วยไฟฟ้าจำนวน 63 สถานี ชลประทานขนาดเล็กจำนวน 165 แห่ง งานพัฒนาแหล่งน้ำ 53 แห่ง และโครงการแก้มลิงจำนวน 36 แห่ง มีอ่างเก็บน้ำ รวม 4 แห่ง ซึ่งเก็บกัดน้ำได้เพียงพอในการใช้ เพื่ออุปโภคและบริโภค ไม่ว่าจะเป็นน้ำประปา ตามอำเภอต่างๆและในตัวจังหวัด มีน้ำดิบเพียงพอ ในการผลิตให้ประชาชนใช้ น้ำ ได้ตามปกติและเพียงพอ