ข่าวอัพเดทรายวัน

หนองบัวลำภู เร่งตัดเส้นเลือดใหญ่รถบรรทุกหนักเกินพิกัด

ผู้ว่าฯเมืองลุ่มภู ร่วมถกปัญหาบูรณาการกับภาคีเครือข่าย กรณีรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดกฎหมายกำหนดในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ถนนหนทางชำรุด สภาพแวดล้อมเป็นมลพิษ ทุกข์ของชาวบ้านกำลังได้รับการแก้ไข

จากกรณีรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าพิกัดที่กฎหมายกำหนด เป็นปัญหาที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู การขาดประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหานี้ ทำให้ภาครัฐ ตลอดจนประชาชนผู้เสียภาษีทุกคน ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ในการซ่อมบำรุงทางหลวงและสะพานที่เกิดการชำรุดเสียหาย ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรบนท้องถนน จากรถที่บรรทุกหนักเกินกว่าพิกัดที่กฎหมายกำหนด และมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาดังกล่าวนี้ จึงสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานถกปัญหากับคณะทำงานในระดับจังหวัดหนองบัวลำภู กรณีผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดกฎหมายกำหนด โดยมี รอง ผวจ. ปลัดจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ทางหลวงชนบท ขนส่ง อปท.ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง อุตสาหกรรมจังหวัด สถานีควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ เข้าร่วมประชุม

ในขณะที่ที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง และ นายจักรพันธ์ ทองอ่ำ นายอำเภอโนนสัง ร่วมถกปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าจะมีการบูรณาการการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดกฎหมายในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง ผ่านไปยังอำเภอโนนสัง และเมื่อดำเนินการตามที่กฎหมาย พรบ.การจราจรทางบก พรบ.ขนส่ง รวมถึงการสุ่มตรวจ ตรวจค้นผู้เสพและค้ายาเสพติด รวมถึงกระบวนการจับกุมแล้ว จะเอาผิดกับผู้ฝ่าฝืนและลงโทษผู้กระทำผิดได้อย่างไร

โดยในที่ประชุมได้สะท้อนปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ ถึงความเดือนร้อนจากรถบรรทุก และมีการหาทางออก ข้อเสนอแนะ วิธีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันในหลายภาคส่วน เพื่อให้ปัญหารถบรรทุกหมดไป และประชาชนมีความปลอดภัยและห่างไกลจากมลพิษต่างๆ เมื่อชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ใช้รถใช้ถนนเดือดร้อน ถนนชำรุด ไม่เว้นแม้แต่สะพานขนาดใหญ่ยังทรุด และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ถนนในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ชำรุดผุพังซ่อมแล้วซ่อมอีก ค่ำคืนวิ่งต่อกันเป็นคาราวาน 5-10 คัน ทำเอาชาวบ้านเดือดร้อน นอนสะดุ้ง

จังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีข้อสั่งการในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากถนนชำรุด เสียหาย เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินตามข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน

ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีปัญหารถบรรทุกน้ำหนักพิกัดกฏหมาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามมาตรา 52/1 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จังหวัดหนองบัวลำภู จึงแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ขึ้นเพื่อลดปัญหาอันเนื่องมาจากข้อร้องเรียนของกลุ่มพลังมวลชน ชาวบ้าน รวมถึงพระสงฆ์องค์เจ้าที่รถบรรทุกวิ่งผ่านทั้งหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ชุมชนรวมถึงถนนในความรับผิดชอบของ อปท. ทำให้ถนนชำรุดเสียหาย ฝุ่น ละอองสภาพแวดล้อมเป็นมลพิษทั้งทางเสียง และมลพิษทางอากาศ

ล่าสุดที่ประชุมได้ข้อสรุปถนนทุกสายที่รถบรรทุกวิ่งผ่านไม่ว่าจะวิ่งจากโรงโม่หินที่ในพื้นที่อำเภอนากลาง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอผาขาว จังหวัดเลย หรืออำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านตัวอำเภอนากลาง ไปยังอำเภอศรีบุญเรือง อำเภอโนนสัง หรือแม้แต่อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจะมีการบูรณาการตั้งด่านถาวรจากภาคีเครือข่ายทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ขนส่ง ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท หรือแม้แต่สถานีควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

โดยจะมีการเรียกตรวจรถบรรทุก ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมถึง พรบ.การจราจรและขนส่ง หากทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจไม่มีใครบงการอยู่เบื้องหลังปัญหาจะลดน้อยลง และสุดท้ายความหวังของประชาชน ที่ประชุมเห็นชอบและในโอกาสเดียวกันนี้ จังหวัดหนองบัวลำภู จะของบประมาณจากกลุ่มจังหวัด เพื่อจัดสร้างด่านชั่งน้ำหนักถาวรที่ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสังในปีงบประมาณต่อไป