กาฬสินธุ์ทำความดีด้วยหัวใจลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก (ชมคลิป)

จังหวัดกาฬสินธุ์ เดินรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก (Everyday Say No Plastic Bag) เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ตามแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” และตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณลานจอดรถ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก (Everyday Say No Plastic Bag) เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีนางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ นายประดิษฐ สุดชาดา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ นายวิรัตน์ นามวงษา พาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้แทนห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก

นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ กล่าวพลาสติกมีบทบาทในชีวิตประจำวัน และมีแนวโน้มการใช้งานมากขึ้น และไม่สามารถหลีกเลี่ยงสารพิษที่เกิดจากขยะพลาสติกได้ ทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม จากข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยใช้พลาสติกภายในประเทศจำนวนมาก โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีขยะพลาสติก เกิดขึ้นประมาณปีละ 2 ล้านตัน ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการกำจัด และสูญเสียพื้นที่ในการฝังกลบขยะจากพลาสติก และเมื่อการกำจัดไม่ถูกต้อง ขยะพลาสติกจึงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ เกิดการอุดตันตามท่อระบายน้ำ ทำให้เกิดปัญหามลพิษ และเพิ่มความรุนแรงของภาวะอุทกภัยในเขตเมือง รวมถึงปัญหาการทิ้งขยะพลาสติกลงในแม่น้ำลำคลอง แล้วรวมไหลลงสู่ท้องทะเล ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเล จึงต้องบูรณาการกับทุกภาคส่วน เพื่อหามาตรการกำจัดขยะพลาสติกให้ลดน้อยลงและหมดไปในอนาคต ทั้งนี้ในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 จึงได้รณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก (Everyday Say No Plastic Bag) ขึ้น โดยรณรงค์ภายในบริเวณห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชน

ขณะที่นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จ.กาฬสินธุ์ ตระหนักในปัญหาขยะพลาสติก และเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ที่ได้กำหนดทิศทางประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมไทย 2562 จ.กาฬสินธุ์ จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมกันรณรงค์ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก โดยบูรณาการขับเคลื่อนตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตามแนวทางด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ โดยมุ่งเน้น “รณรงค์ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ที่ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว” เพื่อดูแลโลก เพื่อให้โลกดูแลเราตลอดไป อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการลดจำนวนขยะพลาสติกนั้นทาง จ.กาฬสินธุ์ได้ดำเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต เพื่อลดการใช้พลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหาร ซึ่งได้รับการตอบรับจากข้าราชการและประชาชน สามารถลดประมาณขยะพลาสติกได้เป็นอย่างดี