ข่าวอัพเดทรายวัน

อำนาจเจริญ จัดอบรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เสริมสร้างศักยภาพสังคมเข้มแข็ง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 1 นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวให้โอวาทและพบปะกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพสังคมเข้มแข็ง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 100 คนเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้

นายพิชิต โสภาลุน ป้องกันจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพสังคมเข้มแข็ง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในวันนี้ว่า ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในของบ้านเมืองนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และในปัจจุบันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นก็มีความสลับซับซ้อน ยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์ ยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนในทุกวันนี้ ยิ่งน่าเป็นห่วง และอาจเป็นสาเหตุในการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติอีกทั้ง อาจเป็นตัวถ่วงรั้ง ในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของเรา และส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ของปัญหาในด้านสังคมอื่น ๆ ตามมา เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาโจรผู้ร้ายปัญหาในเด็กและเยาวชน เป็นต้น ดังนั้น การแก้ไขปัญหาจึงยากที่จะแก้ไขด้วยนโยบายของภาครัฐ หรือภารกิจด้านใดด้านหนึ่งได้ จึงจำเป็นที่จะต้องจัดอบรมให้ความรู้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เพื่อเป็นการพัฒนากลไก การเฝ้าระวัง เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างเครือข่ายหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน จึงได้จัดการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพสังคมเข้มแข็ง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนขึ้นในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เป็นแกนนำหลักในการแก้ไขปัญหาภายในหมู่บ้าน สามารถดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่ รัฐ และสร้างเครือข่ายหมู่บ้าน ให้มีความเข้มแข็งมั่นคง และยั่งยืน มีเป้าหมายการฝึกอบรมทั้งสิ้น 4 รุ่น ๆ ละ 100 คน รวม 400 คน ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมในรุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 100 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวั ดคอำนาจเจริญ และที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ