ข่าวอัพเดทรายวัน

คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ พอใจผลการทำงานโครงการ Kalasin Happiness model ร่วมใจแก้จน

คณะกรรมการพิจารณาและตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ลงพื้นที่ตรวจประเมินในสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม พอใจผลการทำงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในผลงานโครงการ Kalasin Happiness model ร่วมใจแก้จน ปี 2563

นางสาวอรพินท์ สพโชคชัย นายสุวิทย์ ชอมรนพรัตน์กูล พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาและตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered) ปี 2563 ซึ่งในปีนี้จังหวัดกาฬสินธุ์เสนอผลงาน Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ร่วมใจแก้จน เพื่อให้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา ทั้งนี้ได้เห็นชอบผ่านเกณฑ์การประเมินในขั้นที่ 1 แล้ว โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ ร่วมให้ข้อมูลและนำครัวเรือนต้นแบบเสนอผลการดำเนินงาน โดยในปี 2563 จากผลการสำรวจครัวเรือนเป้าหมายและทำการรีเอ็กซเรย์ครัวเรือนที่เคยเข้าร่วมโครงการพบว่า มีจำนวน 129 ครัวเรือนที่สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ ซึ่งในการประเมินครัวเรือนจังหวัดกาฬสินธุ์โดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ใช้โปรแกรม KHM V.13 มาเป็นเครื่องมือทำให้ทราบถึงข้อมูลครัวเรือน ที่ยากจน ข้อมูลการพัฒนาต่อ และข้อมูลความต้องการในการส่งเสริมอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย ทั้งนี้จังหวัดกาฬสินธุ์จะได้มีการติดตามประเมินผลพร้อมตั้งทีมวิชาการ เพื่อนำไปต่อ ยอดการทำงาน ขยายผลการดำเนินงานให้โครงการมีความยั่งยืนต่อไป

นางสาวอรพินท์ สพโชคชัย ในฐานะประธานกรรมการตรวจประเมินกล่าวว่า ชื่นชมที่จังหวัดกาฬสินธุ์ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 และช่วยให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน แม้จะไม่ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่เชื่อมั่นว่าสามารถทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเป็นกำลังใจให้จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ดำเนินการตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง