ข่าวการศึกษา ข่าวอัพเดทรายวัน ประชาสัมพันธ์

เรียนแล้วต้องมีงานทำ กาฬสินธุ์วางแผนพัฒนาการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สถาบันอาชีวะศึกษา และสถานศึกษาหลายแห่งลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรในกับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีประชาคม จัดทำรูปแบบแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงจบมาแล้วมีงานทำ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น 9 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายจารึก เหล่าประเสริฐ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สถาบันอาชีวะศึกษา และสถานศึกษาจัดขึ้น โดยมีนายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการ จ.กาฬสินธุ์ รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนร่วมลงนาม และส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ร่วมงานจำนวนมาก

นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร  ศึกษาธิการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในฐานะสำนักงานศึกษาธิการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานบูรณาการทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้เรียนมีทางเลือกเข้าสู่การศึกษาที่หลากหลาย รวมทั้งพัฒนาด้านการศึกษาให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา จึงได้จัดโครงการส่งเสริมเวทีประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยทำพิธีลงนามความร่วมมือ ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาชาคมฯ ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีความเชื่อมโยงการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ด้านรศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรในครั้งนี้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการ จ.กาฬสินธุ์ และสถาบันการศึกษามีแนวคิดร่วมกันในการพัฒนาการศึกษา ภายใต้แนวคิดลดเวลาเรียน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มทักษะวิชาชีพ เพิ่มรายได้ระหว่างเรียน และเพิ่มโอกาสการมีงานทำ โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม 7 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โรงเรียนร่องคำ โรงเรียนกมลาไสย โรงเรียนปอแดงวิทยา โรงเรียนนาทันวิทยา และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ เพื่อการขับเคลื่อนไปสู่จุดหมายที่กำหนดไว้ จึงได้จัดพิธีลงนามพร้อมมอบโล่และเกียรติบัตร พร้อมเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการในครั้งนี้

ขณะที่นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมเวทีและประชาชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดขึ้นดังกล่าว สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งผู้เรียนทุกคนจะต้องรู้เท่าทันและก้าวให้ทันโลก โครงการดังกล่าวจึงถือเป็นการพลิกโฉมการศึกษาของสถาบันการศึกษา ใน จ.กาฬสินธุ์แบบก้าวกระโดด ดังนั้น ผู้เรียนต้องปรับตัวเองและต้องรู้ว่าเราจะเรียนอะไร เรียนแล้วมีงานทำ มีอาชีพ และมีรายได้  โครงการนี้จึงเป็นผลดีที่นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับคือลดค่าใช้จ่าย เพิ่มทักษะวิชาชีพ เพิ่มรายได้ระหว่างเรียน เพิ่มโอกาสมีงานทำอีกด้วย