ข่าวสังคม ข่าวอัพเดทรายวัน

สสจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ปี 2563 รุ่นที่ 3

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ปี 2563 สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 3 

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ที่ ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 3  โดยมี นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.สม นาสอ้าน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  เข้าร่วมพิธีเปิดอบรม

โดยการอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ปี 2563 รุ่นที่ 3 ครั้งนี้ มีข้าราชการเข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยตำแหน่ง แพทย์ เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย แพทย์แผนไทย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 159 คน

ทั้งนี้ ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2553 ข้อ 8 กำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี ด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนา จำนวน 11 หมวดรายวิชา ไม่น้อยกว่า 43 ชั่วโมง โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปี 2563 เพื่อให้ข้าราชการใหม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ กพ. กำหนด