ข่าวอัพเดทรายวัน

เกษตรจังหวัดนครพนม จัดนิเทศงานออนไลน์ ขับเคลื่อนนโยบาย Isan E-extension (8E 1W) ควบคู่ระบบ T & V System เพิ่มศักยภาพการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

วันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการติดตามนิเทศงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย Isan E-extension (8E 1W) ควบคู่ระบบ T & V System เพิ่มศักยภาพการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ โดยเป็นการจัดติดตามนิเทศงานผ่านระบบ ZOOM Meetings จากทีมคณะนิเทศงาน 3 ทีม และมีสำนักงานเกษตรอำเภอเป้าหมาย จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองนครพนม อ.ปลาปาก อ.ศรีสงคราม อ.นาหว้า อ.นาแก และ อ.วังยาง

นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า เพื่อให้การดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงใช้การนิเทศงานเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน กระตุ้นเร่รัด และติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ว่ามีความสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิผลหรือไม่ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างรวดเร็ว มีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนิเทศงานเป็นเครื่องมือซึ่งจะต้องมีการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้นิเทศงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับการนิเทศงาน เพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จที่กำหนดไว้ โดยยึดหลักการนิเทศงานที่มุ่งการส่งเสริม สนับสนุนมากกว่าการควบคุมให้ทำตามคำสั่ง และการประสานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งระดับนโยบายและระดับการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยจะกำหนดประเด็นการนิเทศ ดังนี้ งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรการบริหารงานสำนักงานและการบริหารงานงบประมาณโครงการ ให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การลงพื้นที่ในการติดตามนิเทศงานอาจเกิดความเสี่ยงแก่เจ้าหน้าที่ ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลในการนิเทศงานที่สะดวก รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ เป็นการนำเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์มาปรับใช้ที่ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินงานในการส่งเสริมการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีในการสื่อสารต่างๆ มีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะต้องเรียนรู้และรู้จักในการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ทำให้การทำงานในพื้นที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดเวลา

ภาพ/ข่าว – บัณฑิต แสงวิจิตร-นราภรณ์ แสงวิจิตร จ.นครพนม