ข่าวอัพเดทรายวัน

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ยกย่อง หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) วัดหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง ต้นแบบของการพัฒนาจากความร่วมมือระหว่างวัดกับชุมชน

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2565 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ น้อมถวายมุทิตาสักการะแด่พระครูปริยัติวราภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดหนองอีบุตร เจ้าคณะอำเภอห้วยผึ้ง ในโอกาสที่หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) วัดหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง ได้รับประกาศเกียรติคุณหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) พื้นที่เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) เป็นประธานมอบ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2565 ณ วัดสุทธิวราราม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) ร่วมกับโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร),มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ (มศว.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) กับการบูรณาการงานในพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ จึงได้มอบรางวัลให้แก่หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) จำนวน 54 หน่วย จากทั้งหมด 15 จังหวัด

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) เป็นหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาตัวอย่างในระดับตำบลของคณะสงฆ์ไทย ภายใต้การกำกับของมหาเถรสมาคม ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 โดยดำริของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้เสนอโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับตำบลต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม และมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบ โดยได้มีการตราระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พ.ศ. 2518 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้พระสงฆ์เป็นผู้นำในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เพื่อช่วยประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามสมควรในด้านต่าง ๆ ตามกรอบการดำเนินงานที่กำหนดไว้ 8 ด้าน คือ 1.ศีลธรรมและวัฒนธรรม 2.สุขภาพอนามัย 3.สัมมาชีพ 4.สันติสุข 5.ศึกษาสงเคราะห์ 6.สาธารณสงเคราะห์ 7.กตัญญูกตเวทิตาธรรม 8.สามัคคีธรรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 มหาเถรสมาคมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พ.ศ. 2518 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและสภาพการณ์ในปัจจุบัน ทำให้ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 มหาเถรสมาคมจึงได้มีคำสั่งให้ยกเลิกระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พ.ศ. 2518 และประกาศใช้ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พ.ศ. 2546 ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2546 สาระสำคัญคือให้มีการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในรูปแบบคณะกรรมการจากทั้งพระสงฆ์ ผู้นำชุมชน และประชาชน และให้เจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์ทุกระดับชั้น ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดไว้ เพื่อก่อตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลให้ครบทุกเขตปกครองคณะสงฆ์ระดับตำบล ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2549 ทำให้ในปัจจุบัน หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล จึงมีจำนวนกว่า 5,922 หน่วย กระจายอยู่ในเกือบทุกตำบลในประเทศไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) วัดหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง ถือเป็นหน่วยต้นแบบของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในชุมชน จนทำให้กลายเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงานราชการ ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญในทุก ๆ ด้าน ร่วมกัน เช่น การศึกษา ศีลธรรม วัฒนธรรม ตลอดจนอาชีพต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้เป็นศูนย์รวมของความรัก ความสามัคคี ศูนย์รวมความคิดและการแสดงออกในการพัฒนาชุมชนของทุกคนในชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ในฐานะเป็นหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลาง ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในสังคมปัจจุบัน จึงได้มีการสนับสนุนส่งเสริมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเพื่อยกระดับให้มีคุณภาพในทุกพื้นที่เพื่อเป็นหนึ่งในภาคส่วนสำคัญที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อไป