ข่าวอัพเดทรายวัน

ศรีสะเกษ ผู้ว่ามอบประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสะอาดดีเด่น ประจำปี 2565

ศรีสะเกษ ผู้ว่ามอบประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสะอาดดีเด่น ประจำปี 2565 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมลำดวนทองโรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”และขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ 31 กลยุทธ์ โดยมีนายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายอรรคพล อรรคบุตร นายอำเภอขุขันธ์ นายชัชวาล แข่งขัน ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษ มาให้การต้อนรับและร่วมพิธีในครั้งนี้

นายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า พิธีครั้งนี้มีหน่วยงานเข้ารับมอบใบประกาศเกียรติบัตรรางวัลจังหวัดองค์กรที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด”ประจำปี 2565 จำนวน 25 แห่ง เป็นประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 23 แห่ง และชุมชนจำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ การนำขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดอย่างถูกวิธี อำเภอเมืองศรีสะเกษ อปท.ที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่เทศบาลตำบลน้ำคำ อำเภอกันทรลักษ์ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอขุขันธ์ อปท. ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภออุทุมพรพิสัย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอกันทรารมย์ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลจาน อำเภอราษีไศล ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน อำเภอขุนหาญ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง อำเภอปรางค์กู่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเชียงทูน อำเภอวังหิน ได้แก่ เทศบาลตำบลวังหิน อำเภอศรีรัตนะ ได้แก่ เทศบาลตำบลศรีรัตนะ อำเภอภูสิงห์ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลละลม อำเภอยางชุมน้อย ได้แก่ เทศบาลตำบลยางชุมน้อย

นายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า อำเภอห้วยทับทัน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน อำเภอไพรบึง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอน้ำเกลี้ยง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อำเภอพยุห์ ได้แก่ เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอเบญจลักษ์ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว อำเภอโนนคูณ ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว อำเภอศิลาลาด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุง อำเภอเมืองจันทร์ ได้แก่ เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอบึงบูรพ์ ได้แก่ เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ และเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ชุมชนที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ชุมชนทุ่งนาดี เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ชุมชนที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ชุมชนหนองหญ้าลาด ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนด้วยการคัด “แยกขยะก่อนทิ้ง” เพื่อลดปริมาณขยะต้นทางหรือแหล่งกำเนิด และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่อไป

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้จังหวัดจัดทำผลงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัด ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาประเมินผลและคัดเลือกผลงาน เพื่อรับรางวัลจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” และสร้างขวัญกำลังใจรวมทั้งประกาศเกียรติคุณให้แก่จังหวัดที่มีผลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่มีผลงานดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการกำจัดขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนด้วยการคัด “แยกขยะก่อนทิ้ง” เพื่อลดปริมาณขยะต้นทางหรือแหล่งกำเนิด จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดทำโครงกรขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” และขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ 31 กลยุทธ์ ขึ้น

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 28/09/2022 10:14 น. by เสียงภูพานออนไลน์