กาฬสินธุ์โรงเรียนเอกชนแข่งทักษะวิชาการเฟ้นหาเด็กเก่งแข่งระดับภาค

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ 53 แห่ง นำนักเรียนเก่งทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์กว่า 1,000 คน ขึ้นเวทีแสดงความสามารถ เพื่อคัดเลือกเด็กเก่ง มีความรู้ความสามารถ เข้าแข่งขันระดับภาคในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จังหวัดอุดรธานี โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก

ที่โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีบาทหลวงวีระพงค์ โพธิมล ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ นายธนสิทธิ์ ไชยศรีหา นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จ.กาฬสินธุ์ นางพรนิภา พลาศรี ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมงานจำนวนมาก

บาทหลวงวีระพงค์ โพธิมล ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียน โรงเรียนเอกชนใน จ.กาฬสินธุ์ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมทั้งกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใน จ.กาฬสินธุ์ทั้ง 3 เขตเป็นเจ้าภาพอีกครั้ง เนื่องจากมีความพร้อมทั้งบุคลากร อาคาร สถานที่ โดยมีการตระเตรียมการรับรองคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่เดินทางมาร่วมแข่งขันและเป็นกองเชียร์ไว้อย่างดี ขณะที่ในส่วนของกรรมการตัดสินทุกกิจกรรมนั้น ได้คัดเลือกครูที่มีภูมิรู้และชำนาญการ เป็นคณะกรรมการตัดสิน และยืนยันในความเป็นกลาง ทั้งนี้ เพื่อให้ได้นักเรียนเก่ง และมีทักษะความสามารถที่แท้จริงเป็นผู้ได้รับรางวัล ที่จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ในการที่จะไปเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค และเป็นกำลังใจให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาตนเองและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป บรรยากาศการแข่งขันจึงเต็มไปด้วยความคึกคัก ท่ามกลางกองเชียร์ที่ให้กำลังใจอย่างเนืองแน่น

ด้านนางพรนิภา พลาศรี ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งนี้ มีนักเรียนจากสถานศึกษาเอกชนใน จ.กาฬสินธุ์จำนวน 53 แห่ง นำนักเรียนที่เป็นตัวแทนของแต่ละโรงเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันใน 9 กลุ่มสาระจำนวนกว่า 1,000 คน ซึ่งมีกิจกรรมให้ทำการแข่งขันถึง 102 กิจกรรม โดยคณะครู นักเรียน โรงเรียนเอกชนทุกแห่ง ได้บูรณาการร่วมกัน ในการที่จะยกระดับการเรียนการสอน ให้มีการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น จึงได้ร่วมกันจัดเวทีแข่งขันดังกล่าว โดยจะนำนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทุกกิจกรรม ลำดับที่ 1 และ 2 ไปเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคที่ จ.อุดรธานี ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะถึงนี้ ทั้งนี้ ผลจากการแข่งขันที่ผ่านมา 3 ครั้ง นักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียนเอกชนใน จ.กาฬสินธุ์ มีทักษะ และความรู้ความสามารถไม่ด้อยไปกว่าจังหวัดอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสามารถคว้ารางวัลมาได้เกือบทุกกิจกรรม ซึ่งครั้งต่อไปก็คาดหวังว่าจะชนะการแข่งขันและนำรางวัลมาชื่นชมได้อีกหลายรางวัล

ขณะที่ ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน ถือเป็นการวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ทางวิชาการ ควบคู่กับการสร้างทักษะอาชีพ ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ โดยนำทักษะวิชาการไปต่อยอดเป็นนวัตกรรม ที่แปลกใหม่และสร้างมูลค่าเพิ่ม ที่จะบ่งบอกถึงศักยภาพของครูผู้สอนและผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ว่ามีการพัฒนาหรือประยุกต์ความรู้ทางวิชาการ สร้างสรรค์เป็นชิ้นงานหรือเป็นผลิตภัณฑ์ได้ จึงมีนโยบายให้จัดการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์เป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยคาดหวังว่านักเรียนจะมีการเพิ่มพูนทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และมีอนาคตที่ดี ขณะที่ทางคณะครูก็จะได้เอาข้อมูลและผลการแข่งขันไปปรับปรุง พัฒนาต่อยอดสถานศึกษาของตนเอง ให้มีความเจริญก้าวหน้า และก้าวสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ