ข่าวเศรษฐกิจ

ผู้ว่าฯ นครพนม เปิดอบรมค้ำประกันสินเชื่อเพิ่มศักยภาพทางการเงินให้ผู้ประกอบการ SMEs

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิวนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพิ่มศักยภาพทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการทั่วไปและผู้ประกอบการ SMEs เข้มแข็ง โดยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2567 กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการทั่วไปและผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดนครพนม ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ จากการค้ำประกันสินเชื่อ บยส. และเติมเต็มองค์ความรู้การประกอบธุรกิจอย่างครอบคลุมจากสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดนครพนม กิจกรรมออกบูธ “คลินิกเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยคบจ.จังหวัดนครพนม”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม SMEs หรือวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด เพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งไม่สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ภายใต้บริบทการแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการ ให้คุณภาพมาตรฐาน เพิ่มมูลค่า และขีดความสามารถในการแข่งขัน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมและประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป