ข่าวเศรษฐกิจ

นครพนม ผู้ประกอบการ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อการส่งออกในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

วันนี้ (15 พ.ค.67) นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าชายแดน ผู้ส่งออกในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเจ้าหน้าที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง ตามแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม มีนางจุฑารัตน์ ศรีโมรา พาณิชย์จังหวัดนครพนม กล่าวรายงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าชายแดน ผู้ส่งออก และประชาชนที่สนใจการส่งออกสินค้าในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้มีทักษะความรู้ด้านการค้า การตลาดเพื่อการส่งออก มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 160 คน แบ่งเป็น เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด จำนวน 20 คน และผู้ประกอบการ จำนวน 140 คน

นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ปัจจุบันการค้า การตลาด มีบริบทของการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีการเพิ่มองค์ความรู้ และเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด เพื่อจะได้ไปแข่งขันในเวทีต่าง ๆ และการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและความร่วมมือทางการค้า ทั้งในระดับประเทสและต่างประเทศ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งโครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการค้าชายแดนและผู้ส่งออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ให้สามารถยกระดับด้านการค้า การตลาด ส่งเสริมการค้าชายแดน และเชื่อมโยงสินค้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่อไป

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับนโยบายการค้าและการลงทุน การค้าข้ามพรมแดนเขตพิเศษ การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการการท่องเที่ยวภาคอีสานสู่ศูนย์เศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง โอกาสและความท้าทายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งการจัดการโลจิสติกส์การค้าข้ามพรมแดนเพื่อการส่งออกสินค้าในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภาษีศุลกากรและสิทธิประโยชน์การค้าข้ามพรมแดนในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เป็นต้น โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นผู้บรรยายให้ความรู้