ข่าวการศึกษา

ผู้ว่าฯ นครพนม จับมือ รอง ผอ.กอ.รมน ขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม ในสถาบันการศึกษา

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่โรงเรียนอนุบาลนครพนมและโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ตรวจแนะนำการดำเนินการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ โดยมี ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเขต 1 นครพนม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครพนม และคณะผู้บริหารด้านการศึกษาของจังหวัดนครพนม ร่วมดำเนินการตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินการเรียนการสอนในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่ของพลเมือง และศีลธรรม ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกำหนดให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษา ธำรงไว้ซึ่งความภาคภูมิใจของความเป็นคนไทย มุ่งสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ทั้งประวัติศาสตร์ชาติและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้เด็กไทยทุกคนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรมอันดี สร้างความภาคภูมิใจและสำนึกความเป็นไทย กระตุ้นให้เด็กและเยาวชน เกิดความรักชาติ รักแผ่นดินเกิด ส่งเสริมความสามัคคี และให้ตระหนักรู้ถึงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษของชาติ ทำนุบำรุงรักษาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยให้คงอยู่และถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นต่อไป

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมการดำเนินการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาในระดับประถมศึกษา และในระดับมัธยมศึกษา เพื่อรับทราบข้อมูลการจัดทำแผนการดำเนินการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้ง 2 ระดับชั้นเรียนในพื้นที่จังหวัดนครพนม และมอบหมายให้ พันเอกสมหมาย บุษบา รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม ร่วมดำเนินการตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย การสร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนการปลูกจิตสำนึกรักชาติ รักแผ่นดิน และความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของชาติ