ข่าวการศึกษา

จังหวัดกาฬสินธุ์ปลูกจิตสำนึกรักสามัคคีส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์

จังหวัดกาฬสินธุ์ปลูกจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ให้กับเยาวชนในพื้นที่

                ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ 1 นายเลิศบุศย์  กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์แก่เยาวชนจากทุกอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นแก่เยาวชน อันจะสามารถนำไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญและความสุขอย่างยั่งยืน 

โดยนายเลิศบุศย์  กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอให้เยาวชนคำนึงและทบทวนการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีน้ำใจ มีการให้เกียรติระหว่างกัน มีการเคารพโอบอ้อมอารี เพื่อการสร้างสังคมที่มีสุข จากความสามัคคีปรองดองอย่างแท้จริง สิ่งสำคัญคือเยาวชนต้องรู้จักตนเอง รู้จักหน้าที่และการพัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญและมีความสุขอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ การอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ จัดอบรมในระหว่างวันที่ 5 – 8 มกราคม 2564 ซึ่งในหลักสูตรกาอบรมแบ่งเป็น 2 ภาค คือ ภาควิชาการ ด้านบทบาทหน้าที่ภารกิจเยาวชน ปัญหายาเสพติดต่อความมั่นคงของชาติ การน้อมนำพระบรมราโชวาทตามโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน และภาคที่ 2 คือ ศึกษาดูงาน ตามโครงการแก้มลิงหนองเลิงเปลือย อำเภอร่องคำ  จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ  จำนวน 90 คน ตลอดการอบรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)