ข่าวการศึกษา

ผู้ว่าฯ นครพนม ตรวจเยี่ยมกองลูกเสือ มอบนโยบายการศึกษามุ่ง สร้างทักษะ วินัย ให้เยาวชน

วันที่ 6 ธันวาคม 2566. นายวันชัย จันทร์พร. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การเรียนการสอนวิชาลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ในสถาบันการศึกษา สืบเนื่องจากเป็นวิชาที่สอนให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต การเอาตัวรอด อันจะเสริมสร้างให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไป

พร้อมกันนี้ได้ยังได้ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้กำกับลูกเสือ นักเรียน/นักศึกษา ที่เขารับการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มอบแนวนโยบายการดำเนินการเรียนการสอนในวิชาลูกเสือ และนโยบายทางด้านการศึกษาของจังหวัดนครพนมทั้ง 15 ข้อ ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา