ข่าวการศึกษา

ขอนแก่น โรงเรียนสาธิต มข. จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เทิดพระเกียรติพระพันปีหลวง ให้นักเรียนได้แสดงความรักความเคารพและความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 ส.ค. 2566 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรักความเคารพและความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีของตนเอง โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ที่ปรึกษาคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน เปิดกรวยถวายราชสักการระ กล่าวอาศีรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ส่วนที่ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและนวัตกรรมการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ วางพานพุ่มถวาย เครื่องราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วย คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมในพิธี จากนั้น ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดร่วมกันร้องเพลงเทิดพระเกียรติ การแสดงจินตลีลาของนักเรียน และมีการเดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยคู่แม่ลูก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและวัตกรรมการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า โรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมวันแม่ ปลูกฝังให้เด็กๆ ในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งทางโรงเรียนมีการส่งเสริมให้เด็กๆ มีความรักต่อผู้มีพระคุณ และไม่ใช่เฉพาะแค่วันแม่อย่างเดียวยังได้ปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม ในการดำเนินชีวิต ตลอดทั้ง แม่และลูกๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างก็ซาบซึ้งใจ และได้แสดงความรักจากลูกที่มีต่อผ่านกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย