ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักเรียนอนุบาลลงแขกดำนาปลูกข้าว 2023 เกี่ยวข้าวเรียนรู้การทำนาจากพื้นที่จริง โดยมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เป็นพี่เลี้ยง

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 16 ส.ค. 2566 ที่ แปลงฝึกงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน Agro Tour ซึ่งเป็นกิจกรรมดำนาปลูกข้าว 2023 คณะเกษตรศาสตร์ มข.ได้จัดกิจกรรมขึ้น โดยมีนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 และ 2 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน โดยมีรศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ที่ปรึกษาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ประภาพร จันทะบุรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา และคณาจารย์ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-2 พร้อมผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม

“การจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงแขกปักดำข้าวในนาโดยมีพี่ๆ นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้ได้เรียนรู้การทำนาจากพื้นที่จริง และมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้จัดกิจกรรมฐานต่างๆ พร้อมเป็นพี่เลี้ยงในการทำกิจกรรม บรรยากาศเป็นไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของ เด็ก ๆ ลงแปลงนาลงปักดำนาอย่างสนุกสนาน ซึ่งมีผู้ปกครองคอยให้กำลังใจ”

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ที่ปรึกษาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม ‘Agro Tour’ มาแล้ว 2 ครั้ง 2 ปี เพื่อให้นักเรียนตัวน้อยได้ฝึกดำนา ลุยโคลน ปักดำข้าว เพื่อเรียนรู้กิจกรรมด้านการเกษตร ซึ่งทุกปีพบว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นทำให้เด็กมีความสนุก ซึ่งหลายคนไม่เคยลุยโคลนก็ได้ทำ ขณะเดียวกันยังเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาที่เรียนด้านการเกษตร ได้พัฒนาทักษะในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้มีความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเกษตร

“การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้น้อง ๆ นักเรียนชั้นอนุบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้าวไทย และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาน และเพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มีมุมมองของการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจเกษตรเชิงท่องเที่ยวและการทำงานเป็นทีม และยังช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาจิตใจของการเป็นผู้ให้ อีกด้วย