ข่าวการศึกษา

จ.นครพนม จับมือ ม.นครพนม จัดเวทีการเสวนา “ทิศทางความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงต่างประเทศ 6 จังหวัด 3 ประเทศ ตามเส้นทาง R8 และ R12

ที่ประชุมโพนสวรรค์ โรงแรมพัก พิง อิง โขง ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริการและสินค้าทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม โดยมีนางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผอ.ททท.สำนักงานนครพนม ร่วมในการเสวนาฯ กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจกรรมย่อยการบริหารจัดการและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงต่างประเทศ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครพนม กับคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เครือข่าย สมาคมการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนม มากกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสที่จะเชื่อมโยงหนุนเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม ที่จะเกิดจากเส้นทาง R8 และ R12 ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งจากไทยสู่เวียดนาม จากไทยสู่และจีนที่สั้นที่สุด และถือเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อภาคอีสานของไทยกับนานาประเทศเพื่อนบ้าน R8 เป็นเส้นทางที่เชื่อม 4 ประเทศไว้ด้วยกันเริ่มต้นจากจังหวัดบึงกาฬ ประเทศไทย ผ่านด่านบึงกาฬ เข้าสู่สปป. ลาว ตัดผ่านประเทศเวียดนาม ไปจนถึงประเทศจีน ลักษณะเส้นทางส่วนใหญ่จะเป็นการตัดผ่านภูเขา ระยะทางรวมกว่า 879 กิโลเมตร โดยสินค้าที่ขนส่งผ่านเส้นทางนี้ มีความหลากหลายค่อนข้างสูง เช่น ผลิตภัณฑ์ด้านเคมีภัณฑ์, ด้านเภสัชภัณฑ์, รถยนต์ อุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบ ไปจนถึงสินค้าอุปโภค-บริโภค ผ้าผืนและด้าย, ผลไม้สด และสินค้าการเกษตรต่างๆ ส่วน R12 เริ่มต้นจากด่านนครพนม ประเทศไทย ผ่านสปป. ลาว ผ่านประเทศเวียดนาม และเข้าสู่ด่านในประเทศจีน ถึง 2 ด่าน 2 เส้นทาง ระยะทางรวมกว่า 1,499 กิโลเมตร สินค้าที่นิยมขนส่งผ่านเส้นทางนี้ ได้แก่ โคเนื้อ โคนม และผลิตภัณฑ์จากนม เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ สินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าการเกษตร และปิโตเลียม โดยทั้ง 2 ถนนสายนี้มีความสำคัญในหลากหลายมิติ เนื่องจากมีจุดเชื่อมต่อกับเส้นทางสำคัญอื่นๆ อีกหลายเส้นทาง เช่นทางหลวง AH1 ซึ่งเป็นทางหลักมุ่งหน้าไปยังกรุงฮานอย และเขตเศรษฐกิจอื่นๆ ของเวียดนามตอนกลาง เช่น เขตเศรษฐกิจวุงอ่าง และยังเชื่อมต่อกับ Ho Chi Minh Highway ซึ่งเป็นเส้นทางหลักมุ่งสู่ทั้งเวียดนามเหนือและใต้ ดังนั้นจึงถือเป็นอีกจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการกระจายสินค้าที่มีความหลากหลาย และเชื่อมต่อทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะกับจังหวัดในแถบแนวชายแดนภาคอีสานของไทย เส้นทางสายนี้มีส่วนอย่างมากในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวจากลาว และเวียดนาม สามารถเดินทางเข้ามายังประเทศไทยได้สะดวกยิ่งขึ้น และถือเป็นเส้นทางเชื่อมไปยังเวียดนามใกล้ที่สุดอีกด้วย พวกเราในฐานะผู้นำชุมชน องค์กรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจะต้องเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร บุคลากรที่เกี่ยวกับงานบริการท่องเที่ยว มาตรฐานต่างๆ การบริการ ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยว จับจ่ายใช้สอย เกิดรายได้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่พี่น้องชาวจังหวัดนครพนม