วิถีชีวิต

สุรินทร์ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 25 ขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” มุ่งส่งเสริมครอบครัวกำลังพล ปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานทำให้ทุกครัวเรือนมีอาหารอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับจังหวัด บ้านตะเคียน หมู่ที่ 14 ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ คุณอุไรวรรณ เจริญพิบูลย์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 25 พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานการปลูกผักปลอดสารพิษครบววงจร ณ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษตะเคียน – โคกเมือง ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” มาขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ ทำให้ประชาชนในทุกครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยชาวบ้านจะได้รับประทานผักที่ปลอดสารพิษ และมีคุณภาพ ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ผักสาบ ผักสลัด มะเขือเทศราชินี พริก คะน้า และผักกวางตุ้งเป็นต้น

ด้านนางสาวรัญจวน สนศรี ประธานกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” โดยการปลูกผักสวนครัวในพื้นที่ว่างของหมู่บ้าน และขยายผลโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” โดยชาวบ้านเกือบทุกครัวเรือน ได้ร่วมกันปลูกผัก พร้อมทั้ง ร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ และปัจจุบันผักปลอดสารยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดของคนรักสุขภาพมากขึ้น จึงทำให้การปลูกผักปลอดสารพิษยังไม่พอต่อการสั่งซื้อของตลาด

คุณอุไรวรรณ เจริญพิบูลย์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 25 กล่าวว่า ทางสมาคมมีแนวคิด “ผู้นำต้องทำก่อน” โดยจจะได้เริ่มจากกลุ่มแม่บ้านให้ปลูกพืชผักสวนครัวทำเป็นต้นแบบ อีกทั้งส่งเสริมให้ศึกษาเสริมสร้างทักษะความรู้การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษไว้รับประทานในครัวเรือน รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะ การทำปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โดยเลือกปลูกผักสวนครัวที่ใช้ปรุงอาหารเป็นประจำทุกวัน “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก” สามารถลดรายจ่ายให้กับครัวเรือน มีคลังอาหารที่อุดมสมบูรณ์ มีสารอาหารครบถ้วนไว้รับประทาน อีกทั้งยังมีการถ่ายทอดการจัดทำขยะเปียกลดโลกร้อน ซึ่งนอกจากจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยหมัก ยังสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศที่เป็นปัญหาก่อให้เกิดโลกร้อนอีกด้วย