วิถีชีวิต

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาร่วมทำความดีปลูกป่าสร้างฝายในวันแม่แห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาปลูกป่า สร้างฝาย พร้อมมอบถุงยังชีพทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทาน จ.กาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนร่วมประกอบพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในวันสำคัญของชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยร่วมกันปลูกป่าและพัฒนาป่าชุมชนป่าดงนามล ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งมีพันธุ์กล้าไม้ชนิดต่างๆ เช่น สัก พะยูง สะเดา ขี้เหล็ก ไผ่ จำนวนกว่า 4,000 ต้น

จากนั้นได้ร่วมกันเปิดฝายมีชีวิตที่เป็นฝายชะลอน้ำในพื้นที่ป่าดงนามลจำนวน 6 แห่ง ซึ่งครูฝายมีชีวิตร่วมกับนายนิยม กิตติวงศ์ตระกูล ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ ประชาชนในพื้นที่ และจิตอาสาร่วมกันสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับสัตว์ป่า ป้องกันปัญหาไฟป่าและน้ำหลากในช่วงหน้าฝน  ตลอดจนให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ น.ส.ชนกพร โพธิสาร ประชาสัมพันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นายสายัน กมลมูล นายกอบต.โคกสมบูรณ์ และประชาชนเข้าร่วม

สำหรับป่าดงนามล เป็นป่าสงวนแห่งชาติ มีพื้นที่ประมาณ 12,550 ไร่ เมื่อประมาณปลายปี 2539 ชาว ต.โคกสมบูรณ์ และชุมชนใกล้เคียง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของป่า จึงได้ร่วมกันปิดป่าเพื่อพิทักษ์ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ทำให้ปัจจุบันป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้ป่าดงนามน แห่งนี้ได้รับพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต ชั้นที่ 1 จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2541 และ ชั้นที่ 2 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2545

จากนั้นผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน ได้เดินทางไปที่โรงเรียนนามลวิทยาคาร ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก ด้วยการมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ สตรีและกลุ่มเปราะบาง จำนวน 50 ชุด มอบทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาฬสินธุ์ เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ประชาชน