ข่าวการเมือง

มุกดาหาร กกต รณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน

23 05 67 นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยมีนายจักรินทร์ ชาลีพุทธาพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร , เครือข่ายภาคประชาชน ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ดีเจประชาธิปไตย, หัวหน้าสถานีวิทยุชุมชน, อาสาสมัครจากภาคีเครือข่าย , ผู้นำสตรี อสม., ศส.ปชต., และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมในครั้งนี้จำนวน 200 คน ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอย พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

สืบเนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหารดำเนินการเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาให้กับบุคคลที่มีความสนใจที่จะลงสมัครรับเลือก สมาชิกวุฒิสภาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบได้รับทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัง และดับประเทศ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาอย่างอิสระปราศจากการครอบงำ ทำให้การเมืองมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น

นายจักรินทร์ ชาลีพุทธาพงศ์ ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การมาสมัครรับเลือกตั้ง สว. มีผู้สนใจสมัครค่อนข้างหนาแน่น 2-3 วันที่ผ่านมา ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่ 20 – 24 พ.ค. 67 ใน 2-3 วันแรกมีมาบ้างประปลาย อาจจะเป็นผู้สนใจสมัครได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามของตนเอง รวมทั้งรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ในของเมื่อวานและวันนี้ได้ติดตามสอบตามพื้นที่แต่ละอำเภอ ได้มีผู้มาสมัครเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นิมิตหมายอันดีที่ประชาชนสนใจ ในการที่จะสมัครรับเลือกเป็น สว. ครั้งนี้ ถ้ามีเวลาที่จะสมัครในวันนี้และพรุ่งนี้อีก 1 วัน เวลา 16.30 น. ที่อำเภอของคนที่จะสมัครก่อนสมัครเวลา ถึง 16.30 น. ตรงจะหยุดรับในสมัคร ให้เฉพาะผู้ที่มาสมัครได้มายื่นในสมัคร รอเอาเอกสารไปลงระบบที่เจ้าหน้าที่ดำลังลงระบบให้ถึงจะสมัครได้ คนที่มาหลัง 16.30 น. เป็นต้นไป จะไม่รับในสมัคร ถือว่าปิดการรับสมัคร

ผอ.กกต. ประจำจังหวัดมุกดาหาร กล่าวอีกว่า ส่วนปัญหาอุปสรรคก็มีบ้างเล็กน้อย ในวันแรกมีปัญหาขัดข้องในการสแกนภาพถ่ายผู้สมัคร เกิดปัญหาช้าไปนิดนึ่ง จึงได้วางระบบใหม่ บีบอัดให้เล็กลงให้มันเลื่อนไหล และมีบางพื้นที่สัญญาณไม่ดี เกิดฝนตกหนัก และอีกประเด็นพ่อแม่พี่น้องที่เกิดก่อน พ.ศ.2525 ฐานข้อมูลจะปรากฏเกิดที่นครพนม เพราะตอนั้นยังไม่มีจังหวัดมุกดาหาร ฐานข้อมูลปัจจุบันเป็นจังหวัดมุกดาหาร ไม่มีปัญหาด้านกฎหมาย ก็มีสิทธิ์สมัครเหมือเดิม ฐานข้อมูลไม่ตรงกัน ก็ได้ประสานไปที่ส่วนกลาง ทางส่วนกลางรับทราบข้อมูล ได้ไปแก้ไขในระบบให้สามารถที่จะสมัครได้ ก็สำเร็จลุล่วง มีปัญหานิดหน่อยที่เกิดขึ้น แต่ไม่มีปัญหาอะไรไม่ให้การสมัครหยุดชะงัก ก็ขอให้สบายใจได้ ขบวนการเลือก สว. ยังเดินหน้าต่อไปด้วยความเรียบร้อย..