ประชาสัมพันธ์

ขอนแก่น สนข. เปิดรับฟังความคิดเห็นภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมภาคอีสานและภาคเหนือ เชื่อมโยงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ GMS

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 ก.ย. 2566 ที่ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายรุจติศักดิ์ รังษี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน เปิดโครงการศึกษาการจัดทํา Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยมีนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) พร้อมด้วยนางสาวจริยา ทองจันทึก ผู้จัดการโครงการ, ดร.สุทธิพงษ์ มีใย ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์, ผศ.ดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคม, ผศ.ดร.เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และคณะเข้าร่วม เพื่อแนะนำโครงการและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยจานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้ไปพิจารณาประกอบการศึกษาและกำหนดแนวทางการพัฒนาของโครงการให้เกิดความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวว่า สนข. ได้จัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือฯ เป็นโครงการที่จะช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การบริการ รวมทั้งการสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้ให้แก่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ด้วยการพัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่ เชื่อมโยงเข้ากับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

“การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจโลก โครงสร้างประชากร เทคโนโลยี ทำให้ประเทศไทย ต้องเผชิญกับความท้าทายมากขึ้นในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยจำเป็นต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจทั้งระบบ เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน พัฒนากลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งในภาคเกษตร อุดสาหกรรมบริการ และการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนในภาคการขนส่ง พร้อมผลักดันให้มีการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมเชื่อมโยงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจของภูมิภาค”

นางวิไลรัตน์ กล่าวอีกว่า ส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการ รวมถึงกฎระเบียบและการอํานวยความสะดวก เพื่อเสริมศักยภาพรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคที่เชื่อมต่อกับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก รวมทั้งการจัดทําแผนการพัฒนาด้านการคมนาคมในพื้นที่เพื่อสนับสนุนภาคการผลิต การบริการ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และระบบโลจิสติกส์ รวมถึงสอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์ชาติ มีระยะเวลาดําเนินงาน 22 เดือน

ด้านนายรุจติศักดิ์ รังษี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวขอบคุณทาง สนข.ที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการ เพื่อเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและโลจิสติกส์ระดับภูมิภาคเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและโลจิสติกส์ระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคต