ประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯ นครพนม จับมือภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการค้าชายแดน One Stop Service พร้อมตรวจติดตามการก่อสร้างศูนย์ขนส่งสินค้าชายแดน และถนนตัดใหม่จากสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 ไปยังท่าอากาศยานนครพนม ขับเคลื่อนการลดปัญหาอุปสรรคภาครัฐ ผลักดันเศรษฐกิจนครพนม มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าชายแดน

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 3 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำผู้แทนหอการค้าจังหวัดนครพนม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “ศูนย์บริการชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียวจังหวัดนครพนม” Nakhonphanom Border Trade One Stop Service : NPMOSS เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ระหว่างราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน

ซึ่งจังหวัดนครพนมได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มุ่งขจัดปัญหาอุปสรรคทางการค้าอันเนื่องมาจากกระบวนการของหน่วยงาน CIQ (Customer Immigration and Quarantine) ประกอบด้วย พิธีการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง ด่านตรวจพืช ด่านกักกันสัตว์ ด่านตรวจประมง ด่านอาหารและยา การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ซึ่งมีจุดให้บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว สะดวก รวดเร็ว อันจะเป็นการส่งเสริมการค้าชายแดน กระตุ้นเศรษฐกิจ นำรายได้เข้าสู่ประเทศมากยิ่งขึ้น โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ อำนวยความสะดวก ให้กับผู้ประกอบการ ด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง ลดอุปสรรคปัญหาที่เกิดจากกระบวนการของรัฐให้น้อยที่สุด

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการก่อสร้างโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม และโครงการก่อสร้างถนนสายเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยาน – ศูนย์การค้าส่งชายแดน บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 – เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 เพื่อให้การขนส่งสินค้า และการเดินทาง มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ผลักดันการเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าชายแดนในพื้นที่จังหวัดนครพนม รองรับการดำเนินการด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม