ประชาสัมพันธ์

นครพนม บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน สุขภาพที่ดี

ที่ บริเวณบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ดำเนินกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการปลูกผักสวนครัว ภายในบริเวณบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินการปลูกผักไว้รับประทานเองภายในครัวเรือน นำแนวทางให้กับประชาชน และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดนครพนมนำไปปฏิบัติ อันจะเป็นการส่งเสริมการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ภายในครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างสุขภาพที่ดีส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคผักปลอดสารพิษ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยที่ได้จากเศษอาหารภายในครัวเรือน อันจะเป็นการส่งเสริมในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยน้อมนำแนวทางตามราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้พระราชทานแนวทางในการดำเนินโครงการ “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” ทำให้ประชาชนมีแนวทางในการเสริมสร้างความยั่งยืนด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร ไว้บริโภคในครัวเรือน โดยเริ่มต้นจากข้าราชการซึ่งต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำ และ “ผู้นำต้องทำก่อน” เพื่อทำให้พี่น้องประชาชนได้เห็นเป็นตัวอย่างและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯและนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และคณะกรรมการเครือข่ายโคก หนอง นา สู่การผลิตเกษตรอินทรีย์จังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมปรับพื้นที่พลิกฟื้นปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อลดรายจ่ายและเป็นต้นแบบให้กับหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน ได้น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวและสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน ในกิจกรรม “ผู้ว่าพาปลูกผัก” สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีพืชผักสวนครัวมากกว่า 30 ชนิด เช่น ผักกาด คะน้า พริก มะเขือ ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ผักสวนครัวตามฤดูกาล