ประชาสัมพันธ์

ยโสธร รณรงค์เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน

จังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน เพื่อให้สังคมไทยเกิดความ ตระหนักต่อความปลอดภัยทางถนน และการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วในเขตชุมชน สถานศึกษา สถานพยาบาล ให้ชะลอความเร็วในที่คับขัน ทางร่วม ทางแยก ทางข้าม หรือทางม้าลาย และหยุดให้คนข้ามในทางข้าม หรือทางม้าลาย
      
วันที่ 21 มกราคม 2567 ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 5 โรงพยาบาลยโสธร นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน จังหวัดยโสธร ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 กำหนดให้วันที่ 21 มกราคม ของทุกปี เป็นวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน เนื่องจากในวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 15.09 น. แพทย์หญิงวราลัคน์ สุภัตวัตรจริยากุล (หมอกระต่าย) ได้ถูกรถจักรยานยนต์ชนเสียชีวิตขณะข้ามทางม้าลาย ซึ่งข่าวการเสียชีวิตของหมอกระต่าย ได้ก่อให้สังคมไทย เกิดความตื่นตัวในการเรียกร้องสิทธิ์ความปลอดภัยในการข้ามทางม้าลาย ขึ้นทั่วประเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อให้สังคมไทยเกิดความ ตระหนักต่อความปลอดภัยทางถนน โดยได้ขอให้ทุกจังหวัดมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องทุกเดือน มีกิจกรรมที่กำหนดให้ดำเนินการอย่างเข้มข้น เช่น การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด การปรับปรุงบริเวณทางข้ามให้มีความปลอดภัย การจัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษาเพื่อให้มีความปลอดภัย โดยเฉพาะทางข้ามบริเวณโรงเรียน การสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วในเขตชุมชน สถานศึกษา สถานพยาบาล ให้ชะลอความเร็วในที่คับขัน ทางร่วม ทางแยก ทางข้าม หรือทางม้าลาย และหยุดให้คนข้ามในทางข้าม หรือทางม้าลาย 
            
พร้อมกันนี้ยังได้มีการรณรงค์ที่บริเวณทางข้ามถนนด้านหน้าโรงพยาบาลยโสธร เพื่อเป็นการรณรงค์เพื่อลดความสูญเสียบนท้องถนน โดยเฉพาะการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามถนน โดยได้เชิญชวนให้ทุกร่วมส่งแสงในตัวโดยการ เปิดไฟหน้ารถในกรณีที่กำลังขับรถ และขอให้เปิดไฟฉายที่โทรศัพท์มือถือเป็นเวลา 1 นาที โดยมีผู้เข้าร่วม กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย ส่วนราชการ เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับในมูลนิธิ เมาไม่ขับจังหวัดยโสธร ภาคประชาชน และสื่อมวลชน รวม 50 คน เพื่อร่วมกันสร้างกระแสให้กับประชาชนในจังหวัดยโสธรเกิดความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย ทางถนนต่อไป