ประชาสัมพันธ์

สุรินทร์ โรงพยาบาลประชุมเครือข่ายสื่อสารมวลชนพร้อมเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัด

วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา10.00 น. ณ ห้องประชุมกุญชรศุภศรี อาคาร 100 ปี สธ. โรงพยาบาลสุรินทร์ นายแพทย์ ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ จัดประชุมเครือข่ายสื่อสารมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ เพื่อชี้แจงความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน และนโยบายของโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งมีตัวแทนเครือข่ายสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน

นายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวว่า เนื่องจากตนเป็นชาวสุรินทร์โดยกำเนิด คลุกคลีกับโรงพยาบาลสุรินทร์มาตั้งแต่เด็ก มีความผูกพันมาก เมื่อมีโอกาสเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงพยาบาล จึงตั้งใจที่จะพัฒนาให้โรงพยาบาลสุรินทร์มีศักยภาพในการรักษาชีวิตผู้ป่วยในทุกด้าน ทั้งด้านศูนย์มะเร็ง ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนไต ศูนย์สุขภาพ ศูนย์ชีวาภิบาล ศูนย์ผู้สูงอายุ ฯลฯ จำเป็นต้องอาศัยสื่อมวลชนในการช่วยประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี ส่งผลสู่การพัฒนาที่เป็นรูปธรรมต่อไป