ประชาสัมพันธ์

เลย สมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยเปิดอบรม“โครงการเสริมสร้างกระดูก แข็งแรงทั่วไทย สัญจร

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 ก.พ. 2567 ที่ ห้องประชุมภูหลวง ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล ถนนมลิวรรณ อ.เมืองเลย จ.เลย นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เป็นประธานเปิด “โครงการเสริมสร้างกระดูก แข็งแรงทั่วไทย สัญจร” มีบุคลากรทางการแพทย์ ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ประชาชน ร่วมโครงการฯ

ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช นายกสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยกล่าวรายงานว่าโครงการเสริมสร้างกระดูก แข็งแรงทั่วไทย สัญจร ครั้งที่ 1/2567 วัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางออร์โธปิดิกส์ ให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ถึงสาเหตุของการเกิดโรค รวมทั้งการป้องกัน และการรักษาโรคทางออร์โธปิดิกส์ ที่เป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบัน อาทิ เช่น ภาวะโรคกระดูกพรุน ภาวะข้อเข่าเสื่อม ภาวะปวดหลัง เป็นต้น ทางสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จึงได้ร่วมกันกำหนดวางแผนจัดโครงการ ให้ความรู้สู่ประชาชน โดยใช้ชื่อ “โครงการเสริมสร้างกระดูก แข็งแรงทั่วไทย สัญจร ดำเนินการระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงพยาบาลเลย โดยวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 จะเป็นการอบรมให้ความรู้แก่ภาคประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ และในส่วนวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ เสริมสร้างกระดูก โดยคาดหวังว่าประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้ความรู้ในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ถูกวิธี ลดการบาดเจ็บ จากการออกกำลังกาย และเสริมสร้างกระดูกแข็งแรงผ่านกิจกรรมเดิน วิ่ง

โดยกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การให้ความรู้ภาคประชาชน, กิจกรรมสาธิตการผ่าตัด, การบรรยาย Nurse activity สำหรับพยาบาล, การบรรยายเรื่องความก้าวหน้าทางวิชาชีพและให้คำปรึกษาการทำ อวช. ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ สำหรับแพทย์ออร์โธปิดิกส์ และกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ สำหรับประชาชน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับวันนี้ เป็นกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ภาคประชาชน เพื่อให้กลุ่มประชาชน มีความรู้เพื่อป้องกันดูแลตนเองให้ถูกต้อง และให้บุคลากรด้านสาธารณสุข ได้รับการพัฒนาด้านความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะสามารถดูแลผู้ป่วยได้ถูกต้อง และก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยให้มากที่สุด ส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานทางด้านการรักษาพยาบาล และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเกิดโรคตลอดจนวิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคแก่ประชาชนทั่วไป อันจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจหลักที่จะสร้างองค์กร เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ ขั้นสูงที่ได้มาตรฐาน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน สมดังวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลที่ได้ตั้งไว้กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนทั่วไป รวมจำนวนทั้งสิ้น 300 คน