ประชาสัมพันธ์

ขอนแก่น จัดหางานไม่แสวงหาผลประโยชน์ เสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ ภาคีเครือข่าย แรงงานต่างด้าว ย้ายงานเปลี่ยนนายจ้างต้องเสร็จภายใน 60 วัน

วันที่ 6 กุมภาพันธุ์ 2567 ที่ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น นางอัจฉรา เจริญผล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น เปิดประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครีอข่าย จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2567 ในหัวข้อ “ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการจ้างงานของคนต่ำงด้าว จังหวัดขอนแก่น โดยมีหัวหน้าส่วนราการ ผู้ประกอบการ นายจ้างและสถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย เข้าร่วมการประชุม

นางอัจฉรา เจริญผล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการเสริมสร้างการรับรู้ให้นายจ้างสถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ให้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ ขั้นตอนการขอรับ และต่อใบอนุญาตทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งรับทราบบทลงโทษตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยขอความร่วมมือนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าว ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายและระยะเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะผู้ที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดลง ให้รีบดำเนินการขอต่อใบอนุญาตโดยด่วน ไม่ต้องรอถึงวันสุดท้าย หากมีข้อขัดข้องจะได้แก้ไขได้ทันเพราะท่านต้องไปติดต่อหลายๆหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาล เพื่อตรวจสุขภาพตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตีวีซ่า ขอขยายระยะเวลาอยู่ต่อในราชอาณาจักร และมายื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

นางอัจฉรา ฯ กล่าวว่า ในกรณีที่มีการหาผลประโยชน์จากคนต่างด้าว ได้มีการเข้มงวดไม่ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆ เช่น การเลือกรับ ซึ่งได้แก้ไขโดยการอำนวยความสะดวกให้การจดทะเบียนการต่ออายุใบอนุญาตทำงานทำได้โดยง่ายขึ้นผ่านหลายช่องทาง คือ เว็บไซต์สามารถ login ด้วยตนเองทำให้นายจ้างที่เข้าสู่ระบบแล้วสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนได้ง่ายขึ้น มีการนำเข้าแบบถูกต้องตามกฎหมาย ส่งผลให้มีจำนวนแรงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพิ่มมากขึ้น จากเดิม 8,000 กว่าคน ปัจจุบันมีประมาณ 10,000 กว่าคน โดยมีการจัดทำทะเบียนที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้นและเป็นที่เข้าใจของนายจ้างมากขึ้น

ทั้งนี้หากแรงงานต่างด้าวได้รับความเดือดร้อน จะมีศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ตั้งอยู่ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ทำหน้าที่ให้คำแนะนำช่วยเหลือคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานถูกต้องตามกฎหมาย ให้ได้รับสวัสดิการตามกฎหมาย เช่น กรณีเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด ซึ่งจะมีกลุ่มไลน์ของคนต่างด้าวและมีบุคลากรที่เป็นผู้ประสานงานด้านภาษา ทั้งภาษาเมียนมาร์ ภาษากัมพูชา ที่จะสามารถรับฟังและสื่อสารและเป็นเพื่อนได้ เมื่อเจ็บป่วย นอนโรงพยาบาล จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปประสานงานร่วมกับประกันสังคมจังหวัด และประสานงานกับบริษัทที่ทำประกันไว้อีกทางหนึ่งและหากต้องการย้ายงานและเปลี่ยนนายจ้างจะต้องหานายจ้างใหม่ให้ได้ภายใน 60 วัน จากนั้นก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆให้ถูกกฏหมายต่อไป